Bài tập cá nhân 1 Làm 1 clip review 1 cuốn sách,1 bộ phim, 1 tác phẩm nghệ thuật, 1 trận đấu thể thao mà bạn tâm đắc Tóm tắt lại nội dung Những điểm bạn tâm đắc và ứng …

100Điểm Tối Đa

ĐÃ KẾT THÚC Thời Gian Còn Lại Giờ Phút
THE THINKING SCHOOL @2018
X