Build your own English language course

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
--CHƯƠNG TRÌNH VÀ LỊCH HỌC
Hướng dẫn cách học tại Thinking School Miễn phí 00:00:00
Các chương trình đang HOT của Thinking School 00:00:00
--HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG
Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning của Thinking School Miễn phí 00:00:00
Gặp vấn đề về kỹ thuật, học vụ thì hỏi ai? 00:00:00
--TỰ ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC (ĐẦU KHÓA)
LIVESTREAMING - PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
Phòng học trực truyến – Livestreaming 00:00:00
Phòng học riêng của từng nhóm 00:00:00
BÀI GIẢNG
BÀI KIỂM TRA
--KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
--BÀI TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM
Xuất video và đăng lên youtube 00:00:00
Hướng dẫn nộp Bài tập Cá nhân & Nhóm 00:00:00
Đánh giá hoạt động và chất lượng nhóm 00:00:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO
--VLU
Cô Thùy – Introduction to Research 00:00:00
Thầy Văn – Past Continuous 00:00:00
Thầy Minh – Designing MCQs 00:00:00
Cô Nhung – Reading 00:00:00
Thầy Khải – Instruction video 00:00:00
Cô Phúc – Listening 00:00:00
Cô Thanh – be going to 00:00:00
--Thinking School
Writing – Email – General Tips 00:00:00
Grammar – Adverbs of frequency 00:00:00
Lesson Summary 2 00:00:00
Talk less; listen more 00:00:00
--Những tổ chức dạy English nổi tiếng
EngVID – Speaking 00:00:00
English w/ Lucy – Speaking 00:00:00
EngVID – Vocab 00:00:00
Oxford Online English – Grammar 00:00:00
Pronunciation Workshop – /r/ sound 00:00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá kiến thức (cuối khóa) 00:00:00
Đánh giá khóa học 00:00:00
Kết nối tương lai 00:00:00
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X