TkS Projects

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.
Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN CHUNG
Đề cương từ MC 00:00:00
Hướng dẫn xây dựng bài giảng 00:00:00
Competencies for 3 groups of position 00:00:00
Meeting room for Taekwang Project 00:00:00
Lịch giảng dạy – Taekwang 00:00:00
HIPO TRAINING
--LEADER POTENTIAL
Qutline for Leader Potential – HIPO Training 00:00:00
Creative Thinking 00:00:00
Supervisory skill 00:00:00
Bài giảng Communication 00:00:00
Bài giảng Presentation 00:00:00
--MANAGER POTENTIAL
Outline for Manager Potential – HIPO training 00:00:00
Performance management 00:00:00
Strategic Communication 00:00:00
Delegation and Empowerment 00:00:00
Leading team 00:00:00
--DIRECTOR POTENTIAL
Outline for Director Potential – HIPO training 00:00:00
Organizational Change 00:00:00
POSITION TRAINING
--Part / VSM, Group, Team Leader
Đề cương cho Position training – Team Leader 00:00:00
Bài giảng cho Position Training – Team Leader 00:00:00
--Head Part / Plant Leader
Đề cương cho Postion Training- Plant Leader 00:00:00
--Department Leader
Đề cương cho Position Training – Department Leader 00:00:00
NEWLY PROMOTED TRAINING
Đề cương cho Promoted Training 00:00:00
Bài giảng cho Promoted Training 00:00:00
REFERENCES
Các bài làm tốt của học viên 00:00:00
CASE STUDY
Nhóm 1 00:00:00
Nhóm 2 00:00:00
Nhóm 3 00:00:00
Nhóm 4 00:00:00KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.


Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X