Quản lý tài chính cho Manager (tự học)

1,200,000 
Chưa có đánh giá.
Mục tiêu môn học:

- Nắm vững kiến thức căn bản về kế toán;

- Vận dụng hiệu quả thông tin kế toán trong việc nắm bắt tình hình doanh nghiệp hiện tại;

- Đọc, hiểu và phân tích được các báo cáo tài chính;

- Xây dựng, cải thiện và phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ đối với kế toán;

- Biết cách sử dụng các loại báo cáo tài chính nội bộ;

- Sử dụng các thông tin kế toán để đưa ra quyết định quản trị đúng đắn và kịp thời.

Chương trình đào tạo

CÁC THÔNG TIN CHUNG
Kế hoạch hành động cho khóa học 00:00:00
Hướng dẫn học 00:00:00
Chuẩn mực kế toán Việt Nam 00:00:00
Các thông tư hướng dẫn từ bộ tài chính 00:00:00
KIỂM TRA ĐẦU VÀO
Kiểm tra trước khóa học 00:30:00
1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Các vấn đề cơ bản của kế toán – phần 1 00:00:00
Các vấn đề cơ bản của kế toán – phần 2 00:00:00
Các vấn đề cơ bản của kế toán – Slide 00:00:00
Bài tập thực hành – Các vấn đề cơ bản của Kế toán 00:00:00
Nộp bài tập – Các vấn đề cơ bản của KT 56, 00:00
Các vấn đề cơ bản của KTDN – Quiz 1 00:18:00
2. KẾ TOÁN TIỀN MẶT VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU
Kế toán tiền và các khoản phải thu – phần 1 00:00:00
Kế toán tiền và các khoản phải thu – phần 2 00:00:00
Kế toán tiền và các khoản phải thu – phần 3 00:00:00
Kế toán tiền và các khoản phải thu – phần 4 00:00:00
KT Tiền và các khoản phải thu – Slide 00:00:00
Bài tập thực hành – KT tiền và các khoản phải thu 00:00:00
Nộp bài tập thực hành – KT tiền và các khoản phải thu 30, 00:00
Kế toán tiền và các khoản phải thu – QUIZ 00:24:00
3. KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO
Kế toán hàng tồn kho – phần 1 00:00:00
Kế toán hàng tồn kho – phần 2 00:00:00
Kế toán hàng tồn kho – phần 3 00:00:00
KT hàng tồn kho – Slide 00:00:00
Bài tập thự hành – KT hàng tồn kho 00:00:00
Nộp bài tập thực hành – KT hàng tồn kho 30, 00:00
KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO – QUIZ 00:15:00
4. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Kế toán tài sản cố định – phần 1 00:00:00
Kế toán tài sản cố định – phần 2 00:00:00
Kế toán tài sản cố định – phần 3 00:00:00
Kế toán tài sản cố định – phần 4 00:00:00
KT tài sản cố định – Slide 00:00:00
BT thực hành – KT TSCĐ 00:00:00
Nộp bài tập thực hành – KT TSCĐ 30, 00:00
Kế toán tài sản cố định – Quiz 00:24:00
5. KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ
Kế toán nợ phải trả – Phần 1 00:00:00
Kế toán nợ phải trả – Phần 2 00:00:00
Kế toán nợ phải trả – Phần 3 00:00:00
KT các khoản nợ phải trả – Slide 00:00:00
BT thực hành – KTNPT 00:00:00
Nộp BT thực hành – KTNPT 21, 00:00
Kế toán nợ phải trả – QUIZ 00:18:00
6. KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU
Kế toán vốn chủ sở hữu – Phần 1 00:00:00
Kế toán vốn chủ sở hữu – Phần 2 00:00:00
KT vốn chủ sở hữu – Slide 00:00:00
BT thực hành – KT VCSH 00:00:00
Nộp BT thực hành – KTVCSH 30, 00:00
Kế toán vốn chủ sở hữu – QUIZ 00:15:00
7. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
Kế toán các khoản đầu tư tài chính – phần 1 00:00:00
Kế toán các khoản đầu tư tài chính – phần 2 00:00:00
Kế toán các khoản đầu tư tài chính – phần 3 00:00:00
Kế toán các khoản đầu tư tài chính – phần 4 00:00:00
KT các khoản đầu tư tài chính – Slide 00:00:00
BT thực hành – KT CKDTTC 00:00:00
Nộp BT thực hành – KT CKDTTC 30, 00:00
Kế toán các khoản đầu tư tài chính – QUIZ 00:15:00
8. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
Kế toán xác định kết quả kinh doanh – Phần 1 00:00:00
Kế toán xác định kết quả kinh doanh – Phần 2 00:00:00
Kế toán xác định kết quả kinh doanh – Phần 3 00:00:00
Kế toán xác định kết quả kinh doanh – Phần 4 00:00:00
KT xác định kết quả kinh doanh – Slide 00:00:00
BT thực hành – KT XDKQKD 00:00:00
Nộp BT thực hành – KT XDKQKD 30, 00:00
Kế toán xác định kết quả kinh doanh – Quiz 00:39:00
9. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo cáo tài chính – phần 1 00:00:00
Báo cáo tài chính – phần 2 00:00:00
Báo cáo tài chính – phần 3 00:00:00
Báo cáo tài chính – Slide 00:00:00
BT thực hành – BCTC 00:00:00
Nộp BT thực hành – BCTC 30, 00:00
Báo cáo tài chính – Quiz 2 00:24:00
10. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Phân tích báo cáo tài chính – Phần 1 00:00:00
Phân tích báo cáo tài chính – Phần 2 00:00:00
Phân tích báo cáo tài chính – Phần 3 00:00:00
Phân tích báo cáo tài chính – Phần 4 00:00:00
Phân tích báo cáo tài chính – Slide 00:00:00
BT thực hành – PTBCTC 00:00:00
Nộp BT thực hành – PTBCTC 30, 00:00
Phân tích báo cáo tài chính – QUIZ 00:24:00
11. QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN
00:00
Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp – Phần 2 00:00:00
Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp – Slide 00:00:00
BT2- Tạ Quốc Dũng 00:00:00
QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN DOANH NGHIỆP – QUIZ 00:30:00
ASSIGNMENT
Assignment: KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU 00:00:00
Nộp Assignment: KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU 30, 00:00
Assignment: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 00:00:00
Nộp Assignment: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 30, 00:00
Assignment: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 00:00:00
Nộp Assignment: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 30, 00:00
BÀI ĐỌC THÊM
Hướng dẫn đọc và phân tích báo cáo tài chính (NHANH) 00:00:00
Thông tin tài chính đóng vai trò quan trọng thế nào? 00:00:00
Bố cục và mối liên hệ của các báo cáo tài chính 00:00:00
Bảng cân đối kế toán: Bản tóm tắt cơ bản về giá trị và quyền sở hữu 00:00:00
Báo cáo thu nhập: Theo dòng phát triển 00:00:00
Lợi nhuận và luồng tiền mặt: Sự khác biệt và Đối tượng quan tâm 00:00:00
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Theo dõi dòng tiền 00:00:00
Các hệ số đánh giá hiệu quả hoạt động quan trọng: Tìm kiếm thông tin “ẩn” 00:00:00
Kế toán chi phí: Một nghiên cứu về giới hạn khả năng sản xuất 00:00:00
Lập kế hoạch kinh doanh: Từng bước xây dựng tương lai 00:00:00
Ngân sách hàng năm: Cung cấp tài chính cho các kế hoạch 00:00:00
Huy động vốn: Vay nợ hay sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu 00:00:00
Thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài: Hướng đi cho doanh nghiệp 00:00:00
KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN
Final test preparation 00:00:00
Kiểm tra kết thúc môn học 01:00:00
Thi kết thúc môn 7 ngày
Đề thi và nộp bài kết thúc môn Financial Accounting 375:06
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Quản lý tài chính cho Manager 00:00:00

Khóa học này không bao gồm lịch lên lớp cùng giảng viên.
Học viên tự học các bài giảng, xem các bài hướng dẫn, và làm bài tập để hoàn thành khóa học.

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

#Tiêu chíĐánh giá
0/5 (0)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách0
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới0
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này0
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo0
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu0
6Giảng viên tương tác tốt với học viên0
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)0
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng0
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)0
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị0
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt0
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần0
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi0
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt0
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School0
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp0
THE THINKING SCHOOL @2018
X