Lead me Lead you – Riser (212281)

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN TỔNG QUAN
Quy định của chương trình Lead me Lead you 00:00:00
Nội dung chính
Spirituality in Corporate Leadership 00:00:00
--Tuần 1
Spiritual connection 00:00:00
--Tuần 2
--Tuần 3
Bài tập cá nhân/nhóm
Personal Project: How to form a habit in 30 days 31, 00:00
Tài liệu tham khảo
--the arts of leadership 2
Nếu không trao quyền? 00:00:00
Quy trình trao quyền 00:00:00
Các nguyên tắc trao quyền 00:00:00
7 lá bài trao quyền 00:00:00
--Critical thinking 3
8 thành phần của Tư duy 00:00:00
Ứng dụng 8 thành phần trong tư duy 00:00:00
Giả thuyết ẩn – Giá trị- Hành động 00:00:00
--Leading team 2
Phản hồi hiệu quả – Từ giá trị lõi đến hành động cụ thể 00:00:00
Đánh giá cuối khoá
Week 1: The Blind Spot: The hidden self

·         Values/Belief: can it be changed?

·         Cognitive dissonance

·         Self-concept maintenance

Questions:

·         What do you see of yourself?

Week 2: Identity vs Individualism: The changing self

·         Bloom’s Taxonomy

·         Maslow’s hierarchy of needs

·         Internal vs. external motivation

Questions:

·         Why is “self” in ongoing development?

Week 3: Reflexivity: The blending self

·         Thinking self vs. reality

Questions:

·         How do you cope with and respond to reality to make “dreams” come true?

Week 4: Level II Capstone
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X