Quản lý chất lượng – Quality Management

1,200,000 
Chưa có đánh giá.
Mục tiêu Cung cấp những kiến thức tổng quan và các công cụ Quản lý chất lượng giúp người học thiết lập, vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng cho doanh nghiệp một cách hiệu quả. Chuẩn đầu ra Sau khi hoàn tất khoá học, người học có thể: Kiến thức: • Phân biệt các khái niệm liên quan đến Quản lý chất lượng như chất lượng, hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, cải tiến chất lượng, quản lý chất lượng, đánh giá chất lượng, … • Giải thích các công cụ chất lượng. Kỹ năng: • Áp dụng 07 công cụ chất lượng cơ bản. • Áp dụng 07 công cụ chất lượng mới.

Chương trình đào tạo

CÁC THÔNG TIN NỀN TẢNG
Kế hoạch hành động 00:00:00
Bài đọc và tình huống 00:00:00
Livestreaming 00:00:00
Tổng quan về quản lý chất lượng
1.Chất lượng là gì? 00:00:00
2. Tầm quan trọng của chất lượng đối với doanh nghiệp 00:00:00
3. Chi phí chất lượng 00:00:00
4. Các mức độ quản lý chất lượng 00:00:00
5. Quản lý chất lượng 00:00:00
07 công cụ kiểm soát chất lượng
1. Phiếu kiểm soát – Checksheet 00:00:00
2. Lưu đồ – Process Flow Diagram 00:00:00
3. Biểu đồ nhân quả – Cause & Effect Diagram 00:00:00
4. Biểu đồ Pareto – Pareto Chart 00:00:00
5. Biểu đồ tần số – Histogram 00:00:00
6. Biểu đồ phân tán – Scatter Diagram 00:00:00
7. Biểu đồ kiểm soát – Control charts 00:00:00
07 công cụ mới trong kiểm soát chất lượng
1. Biểu đồ tương đồng 00:00:00
3. Biểu đồ cây 00:00:00
4. Biểu đồ ma trận 00:00:00
5. Biểu đồ mũi tên 00:00:00
6. Biểu đồ quá trình PDPC 00:00:00
7. MDA 00:00:00
Đánh giá khóa học Quản lý chất lượng 00:00:00
Kiểm tra
Quality management Test 00:10:00

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X