Quản lý chi phí cho Manager

3,000,000 
Chưa có đánh giá.

MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN KẾ TOÁN CHI PHÍ

  • Nhằm trang bị cho học viên những hiểu biết cơ bản về chi phí, nhận diện và phân lọai được chi phí, qui trình thu thập, xử lý, tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp khác nhau và lập báo cáo chi phí của một doanh nghiệp, giúp quản lý kế hoạch và kiểm soát hoạt động của DN. Qua đó, giúp học viên thấy được tầm quan trọng của thông tin kế toán chi phí trong hoạt động của một doanh nghiệp, từ đó có khả năng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (xác định được đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành) tại một doanh nghiệp cụ thể.
  • Sau khi học xong môn học này học viên có thể liệt kê được các loại chi phí sản xuất theo yếu tố, theo khoản mục và theo các cách phân loại khác, học viên có thể đánh giá được khối lượng sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp khác nhau. Đồng thời, vận dụng tài khoản kế toán, sổ kế toán và trình tự kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  • Học viên có thể vận dụng được vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện chức năng quản lý. Tổ chức phân tích thông tin phục vụ cho yêu cầu lập kế hoạch và ra quyết định của doanh nghiệp. Trợ giúp nhà quản lý trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động của tổ chức. Đồng thời, giúp các nhà quản lý đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp cũng như đo lường hiệu quả hoạt động của các bộ phận, đơn vị trực thuộc trong tổ chức.

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN CHUNG
Lộ trình học tập 00:00:00
Hướng dẫn học tập 00:00:00
Phòng livestream – Quản lý Chi phí cho Manager 00:00:00
TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ
--BÀI GIẢNG
Tổng quan về KTTC (1/2) 00:00:00
Tổng quan về KTTC (2/2) 00:00:00
Bài giảng 00:00:00
--BÀI TẬP
Bài tập 2 – TQ KTCP 150:02
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – TQ KTCP 00:20:00
PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
--BÀI GIẢNG
Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm (1/3) 00:00:00
Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm (2/3) 00:00:00
Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm (3/3) 00:00:00
Bài giảng – phân loại chi phí và giá thành SP 00:00:00
--BÀI TẬP
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – phân loại chi phí và giá thành sản phẩm 00:15:00
VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
--BÀI GIẢNG
Kế toán CP sản xuất (1/4) 00:00:00
Kế toán CP sản xuất (2/4) 00:00:00
Kế toán CP sản xuất (3/4) 00:00:00
Kế toán CP sản xuất (4/4) 00:00:00
Bài giảng – Kế toán CP sản xuất 00:00:00
--BÀI TẬP
Bài tập 1 – Kế toán CP sản xuất 150:02
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – Kế toán CP sản xuất 00:20:00
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH THEO CHI PHÍ THỰC TẾ
--BÀI GIẢNG
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế – Part 1 00:00:00
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế – Part 2 00:00:00
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế – Part 3 00:00:00
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế – Part 4 00:00:00
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế – Part 5 00:00:00
Bài giảng – KT CPSX và giá thành theo CP TT 00:00:00
--BÀI TẬP
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế 00:30:00
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ KẾT HỢP VỚI CHI PHÍ ƯỚC TÍNH
--BÀI GIẢNG
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế Kết Hợp Với Chi Phí Ước Tính – Part (1/1) 00:00:00
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế Kết Hợp Với Chi Phí Ước Tính – Part (1/2) 00:00:00
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế Kết Hợp Với Chi Phí Ước Tính – Part (1/3) 00:00:00
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế Kết Hợp Với Chi Phí Ước Tính – Part (2/1) 00:00:00
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế Kết Hợp Với Chi Phí Ước Tính – Part (2/2) 00:00:00
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế Kết Hợp Với Chi Phí Ước Tính – Part (2/3) 00:00:00
Bài giảng – Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính 00:00:00
--BÀI TẬP
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính 00:20:00
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ ĐỊNH MỨC
--BÀI GIẢNG
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Theo Chi Phí Định Mức – Part 1 00:00:00
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Theo Chi Phí Định Mức – Part 2 00:00:00
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Theo Chi Phí Định Mức – Part 3 00:00:00
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Theo Chi Phí Định Mức – Part 4 00:00:00
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Theo Chi Phí Định Mức – Part 5 00:00:00
Bài giảng – Kế toán chi phí sản xuất và giá thành theo chi phí định mức 00:00:00
--BÀI TẬP
Bài tập 1 – Kế toán chi phí sản xuất và giá thành theo chi phí định mức 150:02
Bài tập 2 – Kế toán chi phí sản xuất và giá thành theo chi phí định mức 150:02
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – Kế toán chi phí sản xuất và giá thành theo chi phí định mức 1 ngày, 6 giờ
PHÂN TÍCH CVP (CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN)
--BÀI GIẢNG
Phân tích CVP (1/3) 00:00:00
Phân Tích CVP (2/3) 00:00:00
Phân Tích CVP (3/3) 00:00:00
Bài giảng – Phân Tích CVP 00:00:00
--BÀI TẬP
Bài tập 1 – Phân Tích CVP 150:02
Bài tập 2 – Phân Tích CVP 150:02
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – Phân Tích CVP 00:30:00
KTQT RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN
--BÀI GIẢNG
KTQT quyết định ngắn hạn (1/3) 00:00:00
KTQT quyết định ngắn hạn (2/3) 00:00:00
KTQT quyết định ngắn hạn (3/3) 00:00:00
Bài giảng – KTQT quyết định ngắn hạn 00:00:00
--BÀI TẬP
Bài tập 1- KTQT quyết định ngắn hạn 150:02
Bài tập 2 – KTQT quyết định ngắn hạn 150:02
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – KTQT quyết định ngắn hạn 00:30:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Quản lý chi phí cho Manager 00:00:00

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

#Tiêu chíĐánh giá
0/5 (0)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách0
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới0
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này0
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo0
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu0
6Giảng viên tương tác tốt với học viên0
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)0
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng0
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)0
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị0
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt0
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần0
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi0
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt0
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School0
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp0
THE THINKING SCHOOL @2018
X