0.1 Quản trị nguồn nhân lực

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.

Mục tiêu và kết quả học tập kỳ vọng

  1. Kiến thức: Hiểu rõ và nhớ qui trình quản trị nhân sự ở vai trò nhà quản lý, nhà tuyển dụng
  2. Kỹ năng: Áp dụng được các công cụ trong quản trị, đào tạo, phát triển, nhân sự, hoạch định và phát triển nghề nghiệp
  3. Thái độ: Xem hoạt động quản trị nhân sự là cốt yếu
 

Objective and Expected learning outcomes

  1. Knowledge: Understand and remember the process of Human resource management as a manager and recruiter
  2. Skill: Apply tools and methods in management, training, development, career and successor planning human resource
  3. Attitude: Consider Human resource management is the essential work.

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN CHỦ ĐỀ
Giới thiệu chủ đề Quản trị nguồn nhân lực 00:00:00
BÀI GIẢNG
--NĂNG LỰC NHÂN VIÊN - HIỆU QUÀ CÔNG VIÊC & MÔ HÌNH ASK
Năng lực là gì và mô hình năng lực ASK 00:00:00
Phỏng vấn dựa trên năng lực và mô hình ASK 00:00:00
Ứng dụng mô hình ASK trong đánh giá hiệu quả công việc 00:00:00
--ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ
Chu trình hoạt động của Learning & Development – TNA là gì 00:00:00
Chu trình hoạt động của Learning & Development – Ba cấp độ của TNA 00:00:00
Chu trình hoạt động của Learning & Development – Cách đặt mục tiêu 00:00:00
Chu trình hoạt động của Learning & Development – 70-20-10 Strategy 00:00:00
Phân biệt sự khác nhau giữa Training-Mentoring-Coaching 00:00:00
--HOẠCH ĐỊNH - PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP & INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN (IDP)
Đánh giá 360 độ và ứng dụng trong hoạt động công ty 00:00:00
Hoạch định kế thừa 00:00:00
Hoạch định nghề nghiệp và quản lý nghề nghiệp của nhân viên 00:00:00
IDP là gì và cách thức xây dựng IDP hiệu quả 00:00:00
--GẮN KẾT - GIỮ NHÂN VIÊN
Gắn kết và giữ chân nhân viên trong công ty – 1 00:00:00
Gắn kết và giữ chân nhân viên trong công ty – 2 00:00:00
Gắn kết và giữ chân nhân viên trong công ty – 3 00:00:00
--QUẢN LÝ WORK FROM HOME NHƯ THẾ NÀO?
Quản lý Work from home (WFH) hiệu quả 00:00:00
--SLIDE BÀI GIẢNG
Slide bài giảng – Quản trị nguồn nhân lực 00:00:00
BÀI TRẮC NGHIỆM
Bài trắc nghiệm chủ đề Quản trị nguồn nhân lực – Bài 1/2 00:30:00
Bài trắc nghiệm chủ đề Quản trị nguồn nhân lực – Bài 2/2 00:30:00
NỘI DUNG THAM KHẢO
9 truyền thuyết công sở 00:00:00
Tôn trọng sự đa dạng 00:00:00
Quản lý đào tạo 00:00:00
Học tập và phát triển 00:00:00
ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ
Đánh giá chủ đề – Quản trị nguồn nhân lực 00:00:00

 

 

Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X