Test course (bản gốc)

1,000 

Khóa học dành cho Người phát triển.

Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

Chương 1
Unit test 3 00:00:00
Unit test Admin 00:00:00
Live zoom 00:00:00
Quiz test 00:10:00
Quiz TEST 2 01:00:00
Assignment test 00:03:00
assignment test 1, 2400:40
Assignment test 2 00:00:00
Assignment test 2 60, 00:00
Assignment Assign Direct 1 70, 00:00
Chương 2
Quiz TEST 3 01:00:00
TEST RATING FORM FOR COURSE 00:00:00
TEST_COMMENT 00:00:00
Rating form 2 00:00:00
Bài tập trực tiếp 11, 00:00
Dymanic quiz viet 00:15:00
end day 00:00
Thinking Test Create 00:00:00

Mô tả về livestream

Mô tả về giảng viên và khách mờiKẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.


Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X