(Test) Làm quen với Thinking

CÁ NHÂN

Nhập mô tả đầy đủ của khóa học

Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
--01 - Tài khoản
A.1.1 Tạo tài khoản 00:00:00
A.1.2 Đăng nhập 00:00:00
A.1.3 Đổi mật khẩu 00:00:00
--02 - Dashboard
A.2.1 Bảng quản lý – Dashboard 00:00:00
--03 - Khóa học của tôi
A.3.1 Xem các Khóa học của tôi 00:00:00
A.3.2 Xếp loại 00:00:00
--04 - E-Learning
A.4.1 Tổng quan về E-Learning 00:00:00
A.4.2 Tham gia E-Learning 00:00:00
A.4.3 Các cấu phần E-Learning 00:00:00
A.4.4 Hướng dẫn làm Quiz 00:00:00
A.4.5 Hướng dẫn nộp bài tập 00:00:00
A.4.6 Xem lại Live-streaming 00:00:00
--05 - Live-streamingKẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.


Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X