Tư Duy Định Lượng SCG

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

BÀI GIẢNG
Danh sách phòng họp nhóm SCG 00:00:00
Tư duy định lượng là gì? 00:00:00
Dữ liệu định tính và định lượng: Bạn muốn quản lý cái gì? 00:00:00
Đặt câu hỏi với các con số- áp dụng 10 tiêu chuẩn Tư duy phản biện 00:00:00
Thuế Việt Nam cao hay thấp – Từ trực giác đến tư duy khoa học 00:00:00
Làm toán: Tỷ lệ % 00:00:00
Slide bài giảng – Buổi 1 00:00:00
Slide bài giảng – Buổi 2 00:00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Tư Duy Định Lượng SCG Miễn phí 00:00:00
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X