S    Khoá tự học – S
STT Các thành phần Ghi chú
1
  • Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
  • Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
   Ký hiệu S – self paced course
2    Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân    10- 12 giờ
3    Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học)    365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4    Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn    Tùy thuộc gói khuyến mãi
5    Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực    Có
6    Bài kiểm tra    Có
7    Bài tập tình huống    Có
8    Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên    Có
9

   Học trực tiếp với giảng viên

   Không
10    Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ    Có
11    Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
F    Khoá học với giảng viên – F
STT Các thành phần Ghi chú
1
  • Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
  • Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
  Ký hiệu: F  – Flipped course
2    Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng  và phân tích các bài tập tình huống     Có
3     Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân   12 giờ
4   Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học)   365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5     Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn   Tùy thuộc gói khuyến mãi
6     Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực    Có
7     Bài kiểm tra    Có
8     Bài tập tình huống    Có
9

    Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên

   Có
10    Chứng chỉ (digital)    Có
11     Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!