Năng lực là gì?

Năng lực là khả năng áp dụng hoặc sử dụng một tập hợp các kiến thức, kỹ năng và khả năng liên quan cần thiết để thực hiện thành công “các chức năng công việc quan trọng” hoặc các nhiệm vụ trong một bối cảnh công việc xác định. Năng lực được xem là tiêu chuẩn cơ bản trong việc xác định mức độ kiến thức, kỹ năng và khả năng cần thiết để thành công tại nơi làm việc.

Và cũng là tiêu chí để xác định những gì cần cải thiện cho người đi làm.

Các nhà quản lý và lãnh đạo cần các năng lực lõi nào?

Trong tổ chức việc tập trung vào phát triển năng lực và kỹ năng giúp nhà lãnh đạo phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, các kỹ năng cần thiết cho một vị trí cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào cấp lãnh đạo cụ thể trong tổ chức. Dựa trên kinh nghiệm làm việc với hơn 60 MNCs và tổng hợp từ các khung năng lực như: OECD, SHRM, UNESCO,… kết hợp với các khung lý thuyết mới nhất về năng lực, Thinking School đề xuất mô hình 9 khung năng lực cho người đi làm.

Mô hình 9 năng lực lõi của Thinking School Chuyên môn Technical skills
Con người People skills
Lãnh đạo và quản lý Leadership and Management skills
Kỹ năng số Digital skills
Nhạy bén kinh doanh Business acumen
Tư duy phản biện và sáng tạo Conceptual skills
Đa văn hóa Global skills
Ứng xử đạo đức Ethical practices
Đào tạo chuyên môn nội bộ Train the trainers
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!