Diễn đàn Kỹ năng giảng dạy Online Bait tập 2 – Nguyễn Thị Thanh Nga Nhóm 2

Bait tập 2 – Nguyễn Thị Thanh Nga Nhóm 2

Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Người viết
  Bài viết
  • #215735

   <table class=”MsoTable15Grid1LightAccent5″ style=”width: 458.75pt; border-collapse: collapse; border: none; mso-border-alt: solid #BDD6EE .5pt; mso-border-themecolor: accent5; mso-border-themetint: 102; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;” border=”1″ width=”612″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″>
   <tbody>
   <tr style=”mso-yfti-irow: -1; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastfirstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes;”>
   <td style=”width: 355.5pt; border: solid #BDD6EE 1.0pt; mso-border-themecolor: accent5; mso-border-themetint: 102; border-bottom: solid #9CC2E5 1.5pt; mso-border-bottom-themecolor: accent5; mso-border-bottom-themetint: 153; mso-border-alt: solid #BDD6EE .5pt; mso-border-bottom-alt: solid #9CC2E5 1.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”474″>
   <p class=”MsoNormal” style=”margin-bottom: 0cm; line-height: normal; mso-yfti-cnfc: 5;”><b>https://www.youtube.com/watch?v=PE6v47I5EWc</b></p>
   </td>
   </tr>
   </tbody>
   </table>

Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.
Thinking School @2018