Diễn đàn Kỹ năng giảng dạy Online Kế hoạch phân việc các thành viên nhóm 2- DFS

Kế hoạch phân việc các thành viên nhóm 2- DFS

Đang xem 1 luồng phản hồi
 • Người viết
  Bài viết
  • #215176

   Vũ Đức Bình
   Thành viên

    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: center;” align=”center”><b><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</span></b></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: center;” align=”center”><b><u><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc</span></u></b></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: center;” align=”center”><b><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”> </span></b></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: center;” align=”center”><b><span lang=”VI”>KẾ HOẠCH </span></b></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: center;” align=”center”><b><span lang=”VI”>TRIỂN KHAI PHÂN VIỆC CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM 2</span></b></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: center;” align=”center”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”> </span></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>            Vào lúc 14h ngày 15/11/2021, nhóm 2 khoá học kỹ năng giảng dạy online (DFS) đã tổ chức họp trực tuyến (livestreaming) lần thứ nhất với 4 thành viên tham gia gồm có:</span></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>            1. Vũ Đức Bình                    – Trưởng nhóm</span></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>            2. Nguyễn Thị Thanh Nga – Thành viên</span></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>            3. Nguyễn Thị Kim Vui      – Thành viên</span></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>            4. Nguyễn Hải Thành          – Thành viên.</span></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>            Sau thời gian họp, trao đổi nhóm đã thống nhất các nội dung sau:</span></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>            <b>1. Quyết định chọn đề bài tập nhóm 2</b> là xây dựng clip video: <b><i>Kỹ thuật phòng trừ bệnh chết héo cây Keo.</i></b></span></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>            <b>2. Kế hoạch triển khai và phân việc cho các thành viên trong nhóm gồm:</b></span></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: justify;”><b><i><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>            – Kế hoạch triển khai: </span></i></b></p>

    <table class=”MsoTableGrid” style=”caret-color: #000000; color: #000000; width: 467.55pt; border-collapse: collapse; border: none;” border=”1″ width=”623″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″>
    <tbody>
    <tr>
    <td style=”width: 42.3pt; border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”56″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><b><i><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>TT</span></i></b></p>
    </td>
    <td style=”width: 134.65pt; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”180″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><b><i><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>Thời gian</span></i></b></p>
    </td>
    <td style=”width: 290.6pt; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”387″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><b><i><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>Nội dung</span></i></b></p>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style=”width: 42.3pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”56″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><b><i><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>1</span></i></b></p>
    </td>
    <td style=”width: 134.65pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”180″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>15/11/2021- 17/11/2021<b><i></i></b></span></p>
    </td>
    <td style=”width: 290.6pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”387″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>Xây dựng kịch bản, phân công mỗi người tự chuẩn bị kịch bản (slide và tìm kiếm các video, hình ảnh tham khảo).</span></p>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style=”width: 42.3pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”56″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><b><i><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>2</span></i></b></p>
    </td>
    <td style=”width: 134.65pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”180″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>20h ngày 17/11/2021 <b><i></i></b></span></p>
    </td>
    <td style=”width: 290.6pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”387″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>họp nhóm lần 2 (livestreaming) để thảo luận, góp ý về nội dung kịch bản, sau đó thống nhất kịch bản.</span></p>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style=”width: 42.3pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”56″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><b><i><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>3</span></i></b></p>
    </td>
    <td style=”width: 134.65pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”180″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>Ngày thứ 7 hoặc chủ nhật (20-21/11/2021): </span></p>
    </td>
    <td style=”width: 290.6pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”387″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>Dựng thử video và quay clip trên hiện trường.</span></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”> </span></p>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style=”width: 42.3pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”56″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><b><i><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>4</span></i></b></p>
    </td>
    <td style=”width: 134.65pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”180″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>Từ 21/11/2021-24/11/2021</span></p>
    </td>
    <td style=”width: 290.6pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”387″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>Chỉnh sửa và hoàn thiện video clip bài tập để nộp.</span></p>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: justify;”><b><i><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt; color: white;”>            </span></i></b><b><i><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>- Phân việc cho các thành viên trong nhóm: </span></i></b></p>

    <table class=”MsoTableGrid” style=”caret-color: #000000; color: #000000; width: 467.55pt; border-collapse: collapse; border: none;” border=”1″ width=”623″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″>
    <tbody>
    <tr>
    <td style=”width: 42.3pt; border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”56″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><b><i><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>TT</span></i></b></p>
    </td>
    <td style=”width: 134.65pt; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”180″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><b><i><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>Họ và tên</span></i></b></p>
    </td>
    <td style=”width: 290.6pt; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: windowtext; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”387″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><b><i><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>Công việc đảm nhiệm</span></i></b></p>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style=”width: 42.3pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”56″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: center;” align=”center”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>1</span></p>
    </td>
    <td style=”width: 134.65pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”180″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>Vũ Đức Bình</span></p>
    </td>
    <td style=”width: 290.6pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”387″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>Biên tập video; phụ trách nội dung phần giới thiệu và phần kết luận video bài tập nhóm.</span></p>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style=”width: 42.3pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”56″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: center;” align=”center”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>2</span></p>
    </td>
    <td style=”width: 134.65pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”180″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>Nguyễn Thị Thanh Nga</span></p>
    </td>
    <td style=”width: 290.6pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”387″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>Phụ trách nội dung về cách phòng trừ bệnh chết héo (sinh học, hoá học, giống)</span></p>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style=”width: 42.3pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”56″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: center;” align=”center”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>3</span></p>
    </td>
    <td style=”width: 134.65pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”180″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>Nguyễn Thị Kim Vui</span></p>
    </td>
    <td style=”width: 290.6pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”387″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>Phụ trách nội dung về triệu chứng và cơ chế lây bệnh chết héo</span></p>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style=”width: 42.3pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”56″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: center;” align=”center”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>4</span></p>
    </td>
    <td style=”width: 134.65pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”180″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>Nguyễn Hải Thành</span></p>
    </td>
    <td style=”width: 290.6pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt;” valign=”top” width=”387″>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>Phụ trách nội dung về biện pháp phòng trừ đối với mô hình trồng rừng mới và mô hình rừng trồng đã có sẵn (các biện pháp lâm sinh).</span></p>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: justify;”><b><i><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt; color: white;”>            </span></i></b><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>Trên đây là kế hoạch triển khai và phân việc cho các thành viên nhóm 2 – khoá học kỹ năng giảng dạy online (DFS).</span></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>            Kính gửi Ban học vụ Trường Thinking School tổng hợp.</span></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: justify;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>                                                                                                 <b>THAY MẶT NHÓM 2</b></span></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: justify;”><b><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”> </span></b></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: justify;”><b><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”> </span></b></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: justify;”><b><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>            </span></b></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: justify;”><b><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”> </span></b></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: justify;”><b><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”>                                                                                                            Vũ Đức Bình</span></b></p>
    <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: justify;”><b><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”> </span></b></p>

   • #215178

    Vũ Đức Bình
    Thành viên

     <p class=”MsoNormal” style=”margin: 0cm; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: ‘Times New Roman’, serif; caret-color: #000000; color: #000000; text-align: justify;”><b style=”font-size: 14pt;”><span lang=”VI” style=”font-size: 13pt;”> </span></b></p>

   Đang xem 1 luồng phản hồi
   • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.
   THE THINKING SCHOOL @2018