Nếu bạn chưa có tài khoản với Thinking School, hãy tham gia livestream bằng cách điền thông tin đăng nhập như sau:

Name: Họ và tên của bạn (ví dụ: Nguyễn Văn A)

Password: 123

Nếu bạn nhận được thông báo ***Incorrect Password*** mặc dù đã đánh đúng thông tin đăng nhập

Bước 1: Nhìn lên góc trên bên phải màn hình –> Chọn Đăng nhập

Bước 2: Điền thông tin đăng nhập như đã nhận được từ email

Bước 3: Click Join Thinking Club

THE THINKING SCHOOL @2018