Nếu bạn chưa đăng nhập tài khoản, hãy tham gia livestream bằng cách điền thông tin đăng nhập như sau:

Name: Họ và tên của bạn (ví dụ: Nguyễn Văn A)

Password: 123

Nếu bạn đã đăng nhập: Click Join Livestream Room

Thinking School @2018