Capstone Project – Action Learning

1,200,000 

Mô tả

Mục tiêu:

 1. Đề án khóa học (Capstone project) yêu cầu các học viên áp dụng tổng hợp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đã học trong chương trình CLDP 2018 để áp dụng giải quyết 1 vấn đề thực tiễn tại FGL.
 2. Lựa chọn, đánh giá, và áp dụng các lý thuyết, công cụ và kỹ năng đã học để: xác định vấn đề cần giải quyết, đưa ra các phương án khác nhau một cách sáng tạo, lựa chọn phương án cuối cùng, và thực hiện giải pháp.
 3. Thu thập, đánh giá, xử lý thông tin từ các nguồn khác nhau
 4. Thực hành kỹ năng viết: đề cương của đề án và báo cáo hoàn thành đề án
 5. Thực hành kỹ năng thuyết trình đề án, bao gồm thuyết trình đề cương, thuyết trình giữa kỳ, và thuyết trình cuối kỳ
 6. Thực hành kỹ năng làm việc nhóm để giải quyết vấn đề của Đề án.

 

Tổ chức:

 1. Đề án: được thực hiện bởi 1 nhóm 3 học viên trong suốt 2 giai đoạn, 10 tháng của chương trình CLDP 2018
 2. Khởi động: Giữa giai đoạn 1 –  Tháng 10/2018
 3. Báo cáo giữa kỳ: Cuối giai đoạn 1 – Tháng 12/2018
 4. Báo cáo cuối kỳ: Cuối giai đoạn 2 – Tháng 6/2019
 5. Đề án là 1 hoạt động đề cao tính tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi của học viên. Giảng viên sẽ trao đổi và hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện Đề án.

 

 

THE THINKING SCHOOL @2018
X