Thinking School

Chương trình Master Mindset giúp phát triển toàn diện 8 năng lực lõi của tư duy phản biện và ứng dụng cao vào công việc, từ mức cơ bản đến cao cấp.

Thinking School @2018