Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo

3,000,000 

Mô tả

Mục tiêu khóa học

 • Sau khóa học, học viên có thể:
  • Nhận diện và áp dụng cách suy nghĩ của một nhà lãnh đạo.
  • Hiểu và tự phản chiếu sâu các khái niệm và mô hình lãnh đạo. Nhận diện được các chủ đề quản trị và lãnh đạo trong kinh doanh và trong đời sống.
  • Hiểu rõ và lập 1 kế hoạch tự phát triển năng lực lãnh đạo cho bản thân mình ở các cấp độ: lãnh đạo bản thân, lãnh đạo nhóm, lãnh đạo doanh nghiệp.
  • Hiểu rõ và thảo luận được tính phức tạp của lãnh đạo và kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa.
  • Chia sẻ các vấn đề, kinh nghiệm về quản trị và lãnh đạo của bản thân với cả lớp.
  • Thực hành kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, tranh luận, đọc, viết báo cáo, tự học trên hệ thống e-learning.
 • Đặc biệt, các bạn đang quan tâm đăng ký chương trình Master of Global Leadership có thể trải nghiệm một khóa học online, tương tác, và chất lượng.
THE THINKING SCHOOL @2018
X