Huy hiệu

Khóa Học của Giảng ViênThông tin chung

Họ và tên

Huỳnh Việt

Điện thoại

0923074407

Ngày sinh

10/08/1988

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

TP Hồ Chí Minh

Chức danh

Manager

Trình độ học vấn

Thạc sĩ

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm
THE THINKING SCHOOL @2018
X