Khóa Học của Giảng ViênThông tin chung

Họ và tên

Trần Thanh

Điện thoại

0357985064

Ngày sinh

01/08/1995

Giới tính

Nữ

Quốc gia đang sinh sống

170 Núi Thành – Đà Nẵng

Thành phố

Đà Nẵng

Mô tả ngắn ngọn về bạn

Giáo viên

THE THINKING SCHOOL @2018
X