Huy hiệu

Thông tin chung

Họ và tên

Trương Đình An Sơn

Điện thoại

0987821010

Ngày sinh

10/10/1982

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

Đà Nẵng

Chức danh

Sinh viên

Trình độ học vấn

Thạc sĩ

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm
THE THINKING SCHOOL @2018
X