Các bài giảng Live của khóa 1-2020

 

Recording Meeting Room Name Date Duration
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th2 16 2020 19:02:21 +07 131 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th2 17 2020 19:02:01 +07 136 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th2 19 2020 19:28:10 +07 180 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th2 20 2020 19:34:34 +07 105 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th2 23 2020 19:40:05 +07 90 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th2 24 2020 19:45:17 +07 97 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th2 26 2020 19:05:37 +07 208 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th2 28 2020 19:34:04 +07 94 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th3 01 2020 19:29:22 +07 138 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th3 02 2020 19:48:19 +07 122 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th3 15 2020 13:01:24 +07 94 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th3 16 2020 19:25:30 +07 128 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th3 19 2020 19:42:22 +07 127 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th3 23 2020 19:34:50 +07 240 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th3 26 2020 19:40:22 +07 90 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th3 30 2020 19:39:59 +07 144 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th4 03 2020 18:59:58 +07 134 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th4 06 2020 12:21:29 +07 158 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th4 06 2020 19:04:38 +07 157 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th4 09 2020 12:48:00 +07 104 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th4 13 2020 12:20:22 +07 158 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th4 16 2020 12:41:24 +07 87 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th4 20 2020 12:47:10 +07 157 min
presentation Live streaming Kỹ năng Giảng dạy online Th4 27 2020 12:43:57 +07 86 min

3.6/5 (12)
XEM HẾT Thêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
THE THINKING SCHOOL @2018
X