Các quy định chung về học vụ của Thinking School (Dành cho học cùng Giảng viên)

QUI ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI HỌC VIÊN

  1. Đánh giá học viên bao gồm đánh giá quá trình (formative assessment) và đánh giá tổng kết (summative assessment); đánh giá cá nhân và đánh giá nhóm. Nguyên tắc hoạt động đánh giá toàn diện, lâu dài, bám sát các chuẩn đầu ra
  2. Hướng dẫn về đánh giá và xếp loại

ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN Xếp loại học viên

QUI ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG

  1. Để khuyến khích học viên, Thinking School xem xét khen thưởng: (1) các học viên có thành tích xuất sắc, (2) Các nhóm học viên có thành tích xuất sắc, (3) Các học viên và nhóm có đóng góp tích cực cho sự phát triển học thuật của Thinking School, khóa học, và cộng đồng
  2. Có cấu khen thưởng và điều kiện (xem trong bảng)

Khen thưởng của Thinking School

QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

  1. Thinking School cam kết bảo mật và tuyệt đối không tiết lộ các thông tin cá nhân của học viên và khách hàng doanh nghiệp cho bên thứ 3
  2. Các bài tập cá nhân, nhóm, do học viên các lớp chính thức (không phải lớp cộng đồng) được sử dụng duy nhất với mục đích học tập và giảng dạy trong lớp học. Thinking School cam kết bảo mật và không cung cấp cho bên thứ 3.
  3. Khi có nhu cầu sử dụng Thinking School sẽ hỏi ý kiến học viên và hoặc khách hàng doanh nghiệp; và chỉ sử dụng khi có sự đồng ý bằng văn bản.

QUY ĐỊNH HỌC VỤ VỀ CẤP CHỨNG CHỈ

Mỗi học viên khi hoàn thành tất cả các yêu cầu của khóa học sẽ nhận được Chứng chỉ hoàn thành khóa học online (E-Certificate). E-Certificate sẽ được tạo tự động ngay khi học viên bấm “Hoàn thành khóa học”. Học viên có thể xem, tải về và tự in ngay trên Dashboard học tập của mình. Thinking School sẽ không in chứng chỉ và gửi đến học viên. Mỗi E-Certificate sẽ có một mã số riêng biệt. Khi nhận được yêu cầu xác nhận E-Certificate, Thinking School sẽ xác nhận qua email.

Điểm đánh giá: 4.4/5 (363)

XEM HẾT Thêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!