Hoàng nói sai sự thật những gì?

19/09/2022
– Hoàng nói sai sự thật những gì?
– Các loại ngụy biện thần thánh nào đang có trong tranh luận này

 

Chia sẻ:
Thinking School @2018