Capstone Project – Action Learning

1,200,000 

Mục tiêu:

 1. Đề án khóa học (Capstone project) yêu cầu các học viên áp dụng tổng hợp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đã học trong chương trình CLDP 2018 để áp dụng giải quyết 1 vấn đề thực tiễn tại FGL.
 2. Lựa chọn, đánh giá, và áp dụng các lý thuyết, công cụ và kỹ năng đã học để: xác định vấn đề cần giải quyết, đưa ra các phương án khác nhau một cách sáng tạo, lựa chọn phương án cuối cùng, và thực hiện giải pháp.
 3. Thu thập, đánh giá, xử lý thông tin từ các nguồn khác nhau
 4. Thực hành kỹ năng viết: đề cương của đề án và báo cáo hoàn thành đề án
 5. Thực hành kỹ năng thuyết trình đề án, bao gồm thuyết trình đề cương, thuyết trình giữa kỳ, và thuyết trình cuối kỳ
 6. Thực hành kỹ năng làm việc nhóm để giải quyết vấn đề của Đề án.

 

Tổ chức:

 1. Đề án: được thực hiện bởi 1 nhóm 3 học viên trong suốt 2 giai đoạn, 10 tháng của chương trình CLDP 2018
 2. Khởi động: Giữa giai đoạn 1 –  Tháng 10/2018
 3. Báo cáo giữa kỳ: Cuối giai đoạn 1 – Tháng 12/2018
 4. Báo cáo cuối kỳ: Cuối giai đoạn 2 – Tháng 6/2019
 5. Đề án là 1 hoạt động đề cao tính tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi của học viên. Giảng viên sẽ trao đổi và hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện Đề án.

 

 

Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN
Kế hoạch hành động 00:00:00
Live streaming for Capstone Project 00:00:00
Các Kế hoạch đề án mẫu 00:00:00
LIVESTREAMING GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Phòng livestream – Thầy Dũng Vũ 00:00:00
Phòng livestream – Cô Quỳnh Lam 00:00:00
Phòng livestream – Thầy Dương Hoàng 00:00:00
Phát triển 1 bản kế hoạch thực hiện đề án
Đề án khóa học là gì? 00:00:00
Đề cương đề án là gì? (Proposal?) 00:00:00
Thế nào là 1 đề án Lãnh đạo (Leadership) 00:00:00
Góp ý của Thầy Dũng cho đề cương của các nhóm 00:00:00
Các ghi chú cần thiết 00:00:00
Xác định vấn đề và nguyên nhân chính
Các phương pháp thu thập thông tin
Xác định nhu cầu và nguồn thông tin 00:00:00
Phỏng vấn sâu 00:00:00
Thảo luận nhóm 00:00:00
Quan sát 00:00:00
Số liệu thứ cấp 00:00:00
Khảo sát định lượng 00:00:00
Thí nghiệm 00:00:00
Phân tích thông tin 00:00:00
Viết báo cáo
Thuyết trình báo cáo
DỰ ÁN CÁC NHÓM
ĐÁNH GIÁ ĐỀ ÁN KHÓA HỌC
Đánh giá đề án khóa học 00:00:00
Hướng dẫn và đánh giá Thuyết trình Báo cáo tiến độ 00:00:00
Đánh giá khóa học Capstone Project – Action Learning 00:00:00KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.


Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X