Capstone Project – Action Learning

1,200,000 
Chưa có đánh giá.
Mục tiêu:
 1. Đề án khóa học (Capstone project) yêu cầu các học viên áp dụng tổng hợp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đã học để áp dụng giải quyết 1 vấn đề thực tiễn tại doanh nghiệp mình.
 2. Lựa chọn, đánh giá, và áp dụng các lý thuyết, công cụ và kỹ năng đã học để: xác định vấn đề cần giải quyết, đưa ra các phương án khác nhau một cách sáng tạo, lựa chọn phương án cuối cùng, và thực hiện giải pháp.
 3. Thu thập, đánh giá, xử lý thông tin từ các nguồn khác nhau
 4. Thực hành kỹ năng viết: đề cương của đề án và báo cáo hoàn thành đề án
 5. Thực hành kỹ năng thuyết trình đề án, bao gồm thuyết trình đề cương, thuyết trình giữa kỳ, và thuyết trình cuối kỳ
 6. Thực hành kỹ năng làm việc nhóm để giải quyết vấn đề của Đề án.
  Tổ chức:
 1. Đề án: có thể thực hiện bởi từng học viên hay nhóm các học viên
 2. Qui trình triển khai:
  1. Bước 1: Học viên được giới thiệu về yêu cầu của Capstone Project và các bước thực hiện. Kết quả của bước này học viên sẽ đề xuất các ý tưởng ban đầu cho đề án
  2. Bước 2: Học viên chuẩn bị 1 bản kế hoạch chi tiết (proposal) và thuyết trình trước 1 hội đồng bao gồm các giảng viên và các manager của doanh nghiệp
  3. Bước 3: Học viên triển khai đề án. Học viên được phân công 1 người hướng dẫn. Một số doanh nghiệp thì bên cạnh giảng viên hướng dẫn còn phân công 1 manager cố vấn trực tiếp. Bước này thường kéo dài 1-6 tháng tùy quy mô và độ phức tạp của Capstone project
  4. Bước 4: Hoàn thành và báo cáo. Học viên sẽ báo cáo kết quả của Capstone Project cho doanh nghiệp và giảng viên.
 

Chương trình đào tạo

CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN
Kế hoạch hành động 00:00:00
Live streaming for Capstone Project 00:00:00
Các Kế hoạch đề án mẫu 00:00:00
LIVESTREAMING GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Phòng livestream – Thầy Dũng Vũ 00:00:00
Phòng livestream – Cô Quỳnh Lam 00:00:00
Phòng livestream – Thầy Dương Hoàng 00:00:00
Nghiên cứu là gì? Tại sao cần nghiên cứu?
Nghiên cứu là gì 00:00:00
Phát triển 1 bản kế hoạch thực hiện đề án
Đề án khóa học là gì? 00:00:00
Đề cương đề án là gì? (Proposal?) 00:00:00
Thế nào là 1 đề án Lãnh đạo (Leadership) 00:00:00
Góp ý của Thầy Dũng cho đề cương của các nhóm 00:00:00
Các ghi chú cần thiết 00:00:00
Xác định vấn đề và nguyên nhân chính
Công cụ Cây vấn đề (Problem tree) 00:00:00
Kỹ thuật Não công 635 (Brainstorming 635) 00:00:00
Biểu đồ xương cá (Fish bone) 00:00:00
Quy tắc Pareto 80:20 00:00:00
Phân tích ABC (ABC Analysis) 00:00:00
Các phương pháp thu thập thông tin
Xác định nhu cầu và nguồn thông tin 00:00:00
Phỏng vấn sâu 00:00:00
Thảo luận nhóm 00:00:00
Quan sát 00:00:00
Số liệu thứ cấp 00:00:00
Khảo sát định lượng 00:00:00
Thí nghiệm 00:00:00
Phân tích thông tin 00:00:00
Viết báo cáo
Thuyết trình báo cáo
ĐÁNH GIÁ ĐỀ ÁN KHÓA HỌC
Đánh giá đề án khóa học 00:00:00
Hướng dẫn và đánh giá Thuyết trình Báo cáo tiến độ 00:00:00
Đánh giá khóa học Capstone Project – Action Learning 00:00:00
TƯ LIỆU
--Hình ảnh các nhóm thuyết trình capstone project
--Các capstone project đã triển khai
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X