Dự án Tư vấn chiến lược

CÁ NHÂN

Nhập mô tả đầy đủ của khóa học

Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
Master Plan 00:00:00
Literature review 00:00:00
Livestream 00:00:00
Các báo cáo
--Báo cáo 1 (Anh Tạ)
--Báo cáo 2 (Anh Tạ)
--Báo cáo 3 (Dương Hoàng)
Báo cáo 3 – Thiết kế nghiên cứu 00:00:00
Bảng câu hỏi 00:00:00
--Báo cáo 4 (Tim Trần)KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.


Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X