Chiến lược kinh doanh và công cụ quản lý

4,000,000 
4.7/5 (3)
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ
  1. Hiểu rõ và ứng dụng được các mô hình và công cụ phổ biến, quan trọng, trong quản trị kinh doanh.
  2. Đánh giá được ưu, nhược điểm và điều kiện để áp dụng từng công cụ, mô hình
  3. So sánh và kết hợp các mô hình với nhau và lựa chọn sử dụng trong bối cảnh doanh nghiệp của mình
  4. Có khả năng đọc hiểu, nghiên cứu các mô hình chiến lược nâng cao
  5. Có khả năng áp dụng các mô hình và công cụ vào một số các tình huống cụ thể của công việc
   

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN CHUNG
Chương trình và lộ trình học tập 00:00:00
Giới thiệu giảng viên 00:00:00
Ý nghĩa của khóa học 00:00:00
Giới thiệu khung chương trình 00:00:00
PHÒNG HỌC LIVESTREAM
Livestream – Chiến lược kinh doanh và công cụ quản lý 00:00:00
CHUẨN ĐOÁN (DIAGNOSIS)
--Bài giảng
Công cụ Cây vấn đề (Problem tree) 00:00:00
Công cụ Là – Không là (IS- IS not) 00:00:00
Biểu đồ xương cá (Fish bone) 00:00:00
Kỹ thuật 5 câu hỏi tại sao (5 why) 00:00:00
Quy tắc Pareto 80:20 00:00:00
Phân tích ABC (ABC Analysis) 00:00:00
Phân tích các bên có liên quan (Stakeholder Analysis) 00:00:00
Công cụ Cây lựa chọn (Issue tree) 00:00:00
Sơ đồ tư duy (Mind map) 00:00:00
Kỹ thuật Não công 635 (Brainstorming 635) 00:00:00
Sen trổ bông (Lotus Blossom) 00:00:00
--BÀI TRĂC NGHIỆM
Management tools – Kiểm tra công cụ chẩn đoán – Phần 1 00:40:00
Management tools – Kiểm tra công cụ chẩn đoán – Phần 2 00:40:00
THIẾT LẬP MỤC TIÊU (GOAL SETTING)
--Bài giảng
Nguyên tắc SMART trong thiết kế mục tiêu 00:00:00
Qui trình triển khai mục tiêu tổ chức sang mục tiêu từng nhân viên (SMART) 00:00:00
5 cơ sở thiết kế mục tiêu (SMART) 00:00:00
Làm sao biết Mục tiêu có khả thi? (SMART) 00:00:00
Hồ sơ mục tiêu (Goal Catalogue) 00:00:00
Mục tiêu Everest 00:00:00
--BÀI TRĂC NGHIỆM
Management tools – Thiết lập mục tiêu 00:15:00
PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC (STRATEGY ANALYSIS)
--Bài giảng
Ba chiến lược cạnh tranh Michael Porter 00:00:00
Phân tích PESTEL 00:00:00
Phân tích SWOT 00:00:00
Quan điểm Chiến lược dựa trên nguồn lực – Resource based view 00:00:00
Ma trận BCG 00:00:00
Chiến lược Hợp nhất hàng dọc 00:00:00
RA QUYẾT ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH (DECISION MAKING AND PROCESS MANAGEMENT)
--Bài giảng
Ma trận Eisenhower 00:00:00
Ma trận GE (General Electric) 00:00:00
Phân tích lợi ích (Utility Analysis) 00:00:00
Ma trận 2 x2 – Ansoff (Ansoff Matrix) 00:00:00
Ma trận Thứ tự ưu tiên (Prioritization matrix) 00:00:00
Biểu đồ Gantt 00:00:00
PDCA là gì? 00:00:00
PDCA – Giai đoạn lập kế hoạch 00:00:00
PDCA- Giai Đoạn Triển Khai 00:00:00
PDCA – Giai Đoạn Kiểm tra 00:00:00
PDCA – Giai doạn Hành động 00:00:00
--BÀI TRĂC NGHIỆM
Management tools – Ra quyết định và quản lý qui trình 00:30:00
BÀI TẬP
Bài tập cá nhân 1 700, 00:00
Bài tập nhóm 700, 00:00
Bài tập cá nhân 2 700, 00:00
BÀI ĐỌC ĐỀ XUẤT
Ví dụ ứng dụng của các công cụ – tuần 1 00:00:00
Ví dụ ứng dụng các công cụ – tuần 2 00:00:00
Hyosung Sample Logic Tree 00:00:00
Ví dụ ứng dụng các công cụ – Tuần 3 00:00:00
Bài đọc 1: giải quyết vấn đề là gì? 00:00:00
Bài đọc 2: 4 bước giải quyết vấn đề 00:00:00
Bài đọc 3: Sử dụng thẻ điểm cân bằng 1 cách hệ thống 00:00:00
Bài đọc 3.1: Let go 00:00:00
Bài đọc 3.2: Khi nào đặt mục tiêu cao là tốt? 00:00:00
Bài đọc 4: Chiến lược là gì? 00:00:00
Bài đọc 5: 5 áp lực cạnh tranh lên chiến lược 00:00:00
Bài đọc 6: Chiến lược cạnh tranh của Micheal Porter 00:00:00
Bài đọc 7: Ai được ra quyết định 00:00:00
TỔNG KẾT
Các sách đề xuất 00:00:00
Đánh giá khóa học Mô hình kinh doanh 00:00:00
STT Ngày Thời gian Chủ đề Hoạt động của học viên
1 08 – 07 – 2021 Thứ năm

 

20:00 – 21:00 Lộ trình học tập về chiến lược và công cụ quản lý

Các công cụ giải quyết vấn đề – Giai đoạn chấn đoán

Xem bài giảng Phần chẩn đoán
2 12 – 07 – 2021  Thứ hai 20:00 – 21:00 Các công cụ – Mô hình trong kinh doanh Chẩn đoán Xem bài giảng Phần thiết lập mục tiêu

Bài tập cá nhân 1

3 15 – 07 – 2021

Thứ năm

20:00 – 21:00 Các công cụ – Mô hình trong kinh doanh Thiết lập mục tiêu Xem bài giảng Phần Phân tích chiến lược
4 19 – 07 – 2021

Thứ hai

20:00 – 21:00 Các công cụ – Mô hình trong kinh doanh Phân tích chiến lược Xem bài giảng Ra quyết định và quản lý quá trình

Bài tập cá nhân 2

5 22 – 07 – 2021

Thứ năm

20:00 – 21:00 Từ chiến lược đến các quy tắc triển khai: Ra quyết định và quản lý qui trình

Trình bày bài tập nhóm

Nộp bài tập nhóm
6 26 – 07 – 2021

Thứ hai

20:00 – 20:30 Bế giảng lớp và chương trình mini-MBA Hoàn thành môn học và chương trình
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.7/5 (3)
4.3/5 (3)
4.7/5 (3)
4.3/5 (3)
4.7/5 (3)
5/5 (3)
4.7/5 (3)
4.7/5 (3)
4.7/5 (3)
5/5 (3)
5/5 (3)
5/5 (3)
4.7/5 (3)
4.7/5 (3)
4.7/5 (3)
5/5 (3)
THE THINKING SCHOOL @2018
X