H5P Test


Lượt hoàn thành: 7

Số người tham gia đánh giá 7
Kết quả trung bình 50%
Thời gian thực hiện trung bình 4 phút 54 giây
Kết quả cao nhất 100%
Kết quả thấp nhất 27.27%

 

 

Thinking School @2018