READING + LISTENING W13: QUIZIZZ

QUIZIZZ:

* READING:

R4- CAM 14- BLANK 1: https://quizizz.com/join?gc=27920653

R4- CAM 14- BLANK 2: https://quizizz.com/join?gc=24447245

R4- CAM 14- BLANK 3: https://quizizz.com/join?gc=24840461

R4- CAM 14- IPA 1: https://quizizz.com/join?gc=23851277

R4- CAM 14 – IPA 2: https://quizizz.com/join?gc=27789581

R4- CAM 14- IPA 3: https://quizizz.com/join?gc=66324749

* LISTENING:

L4 – Cam 16 – IPA 1: https://quizizz.com/join?gc=33831701

L4 – Cam 16 – IPA 2: https://quizizz.com/join?gc=12008213

L4 – Cam 16 – IPA 3: https://quizizz.com/join?gc=62864149

L4 – Cam 16 – IPA 4: https://quizizz.com/join?gc=04242197

L4 – Cam 16 – Blank 1: https://quizizz.com/join?gc=01096469

L4 – Cam 16 – Blank 2: https://quizizz.com/join?gc=19970837

L4 – Cam 16 – Blank 3: https://quizizz.com/join?gc=30980885

L4 – Cam 16 – Blank 4: https://quizizz.com/join?gc=42253077

Điểm đánh giá: 5/5 (1)

XEM HẾTThêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
Thinking School @2018