Đệm hát cơ bản

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.
Âm nhạc cơ bản và đệm hát cho mọi người từ mức độ khởi đầu

Chương trình đào tạo

Chương 1
Nốt nhạc và quãng tám 00:00:00
Dòng kẻ 00:00:00
Bài tập 00:00:00
Nhạc lý cơ bản và đệm hát
Âm nhạc cho mọi người 00:00:00
Đêm hát bắt đầu 00:00:00
Bài tập 00:00:00
00:00
BT2 00:00:00
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X