AON – Tư duy chiến lược và lập kế hoạch

CÁ NHÂN
3.8/5 (1)

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng và công cụ sau:

  1. Hiểu và áp dụng các khái niệm căn bản như Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, chiến lược, mục tiêu chiến lược và quy trình quản trị chiến lược của doanh nghiệp.
  2. Biết và áp dụng các công cụ chính để hình thành tư duy chiến lược ma trận SWOT, phân tích PESTEL, Value chain, Value System, ma trận BCG, chiến lược vòng đời sản phẩm.
  3. Hiểu rõ và áp dụng 3 chiến lược cạnh tranh của Micheal Porter: Dẫn đầu về chi phí (Cost Leadership), Cạnh tranh bằng sự khác biệt (Differentiation), và Tập trung thị trường ngách (Focus)
 

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN TỔNG QUAN
Giới thiệu khóa học và giảng viên 00:00:00
Danh sách nhóm – Aon 00:00:00
phòng học trực tuyến
Phòng học trực tuyến – Livestreaming 00:00:00
BÀI GIẢNG
--các khái niệm cơ bản
Chiến lược là gì? 00:00:00
Các khái niệm cơ bản của Quản trị chiến lược_TKS 00:00:00
Quiz 1: Các khái niệm cơ bản (Aon) 00:05:00
--TƯ DUY LÃNH ĐẠO VÀ CHIẾN LƯỢC
Tư duy lãnh đạo 1: Tư duy phát triển 00:00:00
Tư duy lãnh đạo 2: Tư duy cạnh tranh 00:00:00
Tư duy lãnh đạo 3: Tư duy khách hàng và tư duy đạo đức 00:00:00
Tư duy lãnh đạo 4: Tư duy hệ thống 00:00:00
--cấp chiến lược và chiến lược cạnh tranh
Các cấp chiến lược_TKS 00:00:00
3 chiến lược cạnh tranh cơ bản của Micheal Porter_TKS 00:00:00
Quiz 2: Các chiến lược cạnh tranh cơ bản (Aon) 00:05:00
--quy trình hoạch định và quản lý chiến lược
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – phân tích_TKS 00:00:00
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Thiết kế_TKS 00:00:00
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Triển khai_TKS 00:00:00
Quiz 3: Quy trình quản trị và hoạch định chiến lược (Aon) 00:05:00
--các công cụ hoạch định chiến lược
Phân tích PESTEL 00:00:00
Quiz 4: PESTEL (Aon) 00:05:00
Phân tích SWOT_TKS 00:00:00
Quiz 5: SWOT (Aon) 00:05:00
Chuỗi giá trị_TKS 00:00:00
Ma trận BCG 00:00:00
Quan điểm Chiến lược dựa trên nguồn lực – Resource based view_TKS 00:00:00
Mô hình 5 tác lực cạnh tranh (5 forces model)_TKS 00:00:00
Chiến lược hợp nhất hàng dọc (Vertical Integration)_TKS 00:00:00
Vòng đời sản phẩm – PLC – phần 1 00:00:00
Vòng đời sản phẩm – PLC – phần 2 00:00:00
Quiz 6: Các công cụ khác (Aon) 00:05:00
Strategy plan template 00:00:00
BÀI TẬP VÀ KIỂM TRA
Bài tập nhóm 1: Chiến lược của bạn là gì? (Aon) 30, 00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học – Tư duy chiến lược và lập kế hoạch 00:00:00
Buổi Ngày Giờ Nội dung
1 05.07 10:00-10:30 Hướng dẫn làm quen đầu khoá
2 06.07 10:00-11:30 Khai giảng:
1. Lãnh đạo và tầm nhìn
2. Làm thế nào để xác định được tầm nhìn
3. Chia sẻ tầm nhìn của mình cho phòng ban và tổ chức
3 08.07 10:00-11:30 1. Tại sao cần có chiến lược?
2. Có chiến lược và không có chiến lược khác nhau như thế nào?
3. Các cách tiếp cận và khung quản lý chiến lược
4 13.07 10:00-11:30 1. 3 chiến lược cơ bản của Micheal Porter
2. Ứng dụng 3 chiến lược vào phòng ban và tổ chức
5 15.07 10:00-11:30 1. Cách tiếp cận dựa vào nguồn lực
2. Đánh giá nguồn lực của tổ chức
6 20.07 10:00-11:30 1. Chiến lược quản lý gói sản phẩm
2. Ứng dúng vào phòng ban và tổ chức
7 22.07 10:00-11:30 Thuyết trình nhóm
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
4/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
5/5 (1)
3/5 (1)
3/5 (1)
3/5 (1)
4/5 (1)
3/5 (1)
3/5 (1)
3/5 (1)
THE THINKING SCHOOL @2018
X