3. Tài chính kinh doanh

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.
Mục tiêu của chủ đề và kết quả học tập kỳ vọng:
 1. Kiến thức:  Hiểu được những khái niệm tài chính cơ bản,quy luật và nguyên tắc trong tài chính
 2. Kỹ năng:  Đọc hiểu cơ bản Hiểu được 3 loại báo cáo tài chính
 3. Thái độ: Có tư duy tài chính trong công việc
Nội dung:
 1. Giới thiệu chủ đề Tài chính kinh doanh & Các thành phần của báo cáo tài chính
 2. Bảng cân đối kế toán
 3. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 4. Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 5. Tìm hiểu các chỉ số tài chính cơ bản của một doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính
Course objectives and Expected outcomes:
 1. Knowledge: Understand the basic financial concepts and principles of finance
 2. Skill: Reading and understanding 3 types of financial statements
 3. Attitude: Have a financial mindset at work
Content:
 1. Introducing of Business Finance & Components of financial statements
 2. Balance sheet
 3. Income statement
 4. Cash flow statement
 5. Learn the basic financial indicators of a business through financial statements
 

Chương trình đào tạo

thông tin chủ đề
Giới thiệu chủ đề Business finance 00:00:00
bài giảng
--giới thiệu chủ đề tài chính kinh doanh
Tổng quan về tài chính doanh nghiệp 00:00:00
Quiz tự học – Chương 1 00:10:00
--bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán – Tổng quan 00:00:00
Bảng cân đối kế toán – Tài sản 00:00:00
Bảng cân đối kế toán – Nguồn vốn 00:00:00
Phân tích thông tin trên Bảng cân đối kế toán 00:00:00
Quiz tự học – Chương 2 00:10:00
--báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 00:00:00
Quiz tự học – Chương 3 00:10:00
--báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 00:00:00
Quiz tự học – Chương 4 00:10:00
--các chỉ số tài chính cơ bản của một doanh nghiệp
Một số khái niệm về Kế toán tài chính 00:00:00
Tìm hiểu các chỉ số tài chính cơ bản của một doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính 00:00:00
Quiz tự học – Chương 5 00:15:00
--game vui tự học
Game vui tự học – Tài chính kinh doanh 00:00:00
--slide bài giảng
Slide bài giảng – Chủ đề Tài chính kinh doanh 00:00:00
bài trắc nghiệm
Bài trắc nghiệm chủ đề Tài chính kinh doanh – Bài số 1/2 00:30:00
Bài trắc nghiệm chủ đề Tài chính kinh doanh – Bài số 2/2 00:30:00
NỘI DUNG THAM KHẢO
Bài đọc thêm – Mối quan hệ giữa BCĐKT – BCKQKD – BCLCTT 00:00:00
đánh giá chủ đề
Đánh giá chủ đề – Tài chính kinh doanh 00:00:00

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X