Business Management Tools

CÁ NHÂN
4.3/5 (6)

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ

  1. Hiểu rõ và ứng dụng được 28 mô hình và công cụ phổ biến, quan trọng, trong quản trị kinh doanh.
  2. Đánh giá được ưu, nhược điểm và điều kiện để áp dụng từng công cụ, mô hình
  3. So sánh và kết hợp các mô hình với nhau và lựa chọn sử dụng trong bối cảnh doanh nghiệp của mình
  4. Có khả năng đọc hiểu, nghiên cứu các mô hình chiến lược nâng cao
  5. Có khả năng áp dụng các mô hình và công cụ vào một số các tình huống cụ thể của công việc

 

4.3/5 (6)

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN CHUNG
Chương trình và lộ trình học tập 00:00:00
Đánh giá học viên 00:00:00
Hướng dẫn học tập 00:00:00
GIỚI THIỆU KHUNG CHƯƠNG TRÌNH
Giới thiệu giảng viên chính 00:00:00
Ý nghĩa của khóa học 00:00:00
Giới thiệu khung chương trình 00:00:00
CHUẨN ĐOÁN (DIAGNOSIS)
--Bài giảng
Công cụ Cây vấn đề (Problem tree) 00:00:00
Công cụ Là – Không là (IS- IS not) 00:00:00
Biểu đồ xương cá (Fish bone) 00:00:00
Kỹ thuật 5 câu hỏi tại sao (5 why) 00:00:00
Quy tắc Pareto 80:20 00:00:00
Phân tích ABC (ABC Analysis) 00:00:00
Phân tích các bên có liên quan (Stakeholder Analysis) 00:00:00
Công cụ Cây lựa chọn (Issue tree) 00:00:00
Sơ đồ tư duy (Mind map) 00:00:00
Kỹ thuật Não công 635 (Brainstorming 635) 00:00:00
Sen trổ bông (Lotus Blossom) 00:00:00
--Bài tập
Bài tập 1 00:00:00
Bài tập 1 30, 00:00
Bài tập 2 00:00:00
Bài tập 2 30, 00:00
--Bài kiểm tra phần 1
Management tools – Kiểm tra tuần 1 00:40:00
Management tools – Kiểm tra tuần 2 00:40:00
THIẾT LẬP MỤC TIÊU (GOAL SETTING)
--Bài giảng
Nguyên tắc SMART trong thiết kế mục tiêu 00:00:00
Qui trình triển khai mục tiêu tổ chức sang mục tiêu từng nhân viên (SMART) 00:00:00
5 cơ sở thiết kế mục tiêu (SMART) 00:00:00
Làm sao biết Mục tiêu có khả thi? (SMART) 00:00:00
Hồ sơ mục tiêu (Goal Catalogue) 00:00:00
Mục tiêu Everest 00:00:00
--Bài tập
Bài tập 3 00:00:00
Bài tập 3 30, 00:00
--Bài kiểm tra phần 2
Management tools – Kiểm tra tuần 3 00:15:00
PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC (STRATEGY ANALYSIS)
--Bài giảng
Phân tích PESTEL 00:00:00
Phân tích SWOT 00:00:00
Mô hình 5 tác lực cạnh tranh (5 forces model) 00:00:00
Chiến lược là gì? (3 generic strategies) 00:00:00
Các cấp chiến lược (3 generic strategies) 00:00:00
3 chiến lược cạnh tranh cơ bản của Micheal Porter (3 generic strategies) 00:00:00
Quan điểm Chiến lược dựa trên nguồn lực – Resource based view 00:00:00
Chiến lược hợp nhất hàng dọc (Vertical Integration) 00:00:00
Ma trận BCG 00:00:00
--Bài tập
Bài tập 4 00:00:00
Bài tập 4 30, 00:00
Bài tập 5 00:00:00
Bài tập 5 30, 00:00
--Bài kiểm tra phần 3
Management tools – Kiểm tra tuần 4 00:30:00
Management tools – Kiểm tra tuần 5 00:30:00
RA QUYẾT ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH (DECISION MAKING AND PROCESS MANAGEMENT)
--Bài giảng
Ma trận Eisenhower 00:00:00
Ma trận GE (General Electric) 00:00:00
Phân tích lợi ích (Utility Analysis) 00:00:00
Ma trận 2 x2 – Ansoff (Ansoff Matrix) 00:00:00
Ma trận Thứ tự ưu tiên (Prioritization matrix) 00:00:00
Biểu đồ Gantt 00:00:00
PDCA là gì? 00:00:00
PDCA – Giai đoạn lập kế hoạch 00:00:00
PDCA- Giai Đoạn Triển Khai 00:00:00
PDCA – Giai Đoạn Kiểm tra 00:00:00
PDCA – Giai doạn Hành động 00:00:00
--Bài tập
Bài tập 6 00:00:00
Bài tập 6 30, 00:00
Bài tập 7 00:00:00
Bài tập 7 30, 00:00
--Bài kiểm tra phần 4
Management tools – Kiểm tra tuần 6 00:30:00
Management tools – Kiểm tra tuần 7 00:30:00
BÀI ĐỌC ĐỀ XUẤT
Ví dụ ứng dụng của các công cụ – tuần 1 00:00:00
Ví dụ ứng dụng các công cụ – tuần 2 00:00:00
Hyosung Sample Logic Tree 00:00:00
Ví dụ ứng dụng các công cụ – Tuần 3 00:00:00
Ví dụ ứng dụng các công cụ – Tuần 4 00:00:00
Ví dụ ứng dụng các công cụ – Tuần 5 00:00:00
Bài đọc 1: giải quyết vấn đề là gì? 00:00:00
Bài đọc 2: 4 bước giải quyết vấn đề 00:00:00
Bài đọc 3: Sử dụng thẻ điểm cân bằng 1 cách hệ thống 00:00:00
Bài đọc 3.1: Let go 00:00:00
Bài đọc 3.2: Khi nào đặt mục tiêu cao là tốt? 00:00:00
Bài đọc 4: Chiến lược là gì? 00:00:00
Bài đọc 5: 5 áp lực cạnh tranh lên chiến lược 00:00:00
Bài đọc 6: Chiến lược cạnh tranh của Micheal Porter 00:00:00
Bài đọc 7: Ai được ra quyết định 00:00:00
THI CUỐI KHÓA
THI CUỐI KHÓA – PHẦN TRẮC NGHIỆM 00:50:00
TỔNG KẾT
Các sách đề xuất 00:00:00
Đánh giá khóa học Business Management Tools 00:00:00KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4/5 (6)
4.3/5 (6)
4.2/5 (6)
4.3/5 (6)
4.7/5 (6)
4/5 (6)
4.3/5 (6)
4.2/5 (6)
4.5/5 (6)
4/5 (6)
4.5/5 (6)
4.3/5 (6)
4.2/5 (6)
Chưa có đánh giá.
Chưa có đánh giá.
Chưa có đánh giá.

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X