Học viên đã tham gia
10 học viên
3.4/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
6 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F
cost accounting

Cost Accounting

MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN KẾ TOÁN CHI PHÍ

  • Nhằm trang bị cho học viên những hiểu biết cơ bản về chi phí, nhận diện và phân lọai được chi phí, qui trình thu thập, xử lý, tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp khác nhau và lập báo cáo chi phí của một doanh nghiệp, giúp quản lý kế hoạch và kiểm soát hoạt động của DN. Qua đó, giúp học viên thấy được tầm quan trọng của thông tin kế toán chi phí trong hoạt động của một doanh nghiệp, từ đó có khả năng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (xác định được đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành) tại một doanh nghiệp cụ thể.
  • Sau khi học xong môn học này học viên có thể liệt kê được các loại chi phí sản xuất theo yếu tố, theo khoản mục và theo các cách phân loại khác, học viên có thể đánh giá được khối lượng sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp khác nhau. Đồng thời, vận dụng tài khoản kế toán, sổ kế toán và trình tự kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  • Học viên có thể vận dụng được vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện chức năng quản lý. Tổ chức phân tích thông tin phục vụ cho yêu cầu lập kế hoạch và ra quyết định của doanh nghiệp. Trợ giúp nhà quản lý trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động của tổ chức. Đồng thời, giúp các nhà quản lý đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp cũng như đo lường hiệu quả hoạt động của các bộ phận, đơn vị trực thuộc trong tổ chức.

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN CHUNG
Lộ trình học tập
Hướng dẫn học tập
TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ
--BÀI GIẢNG
Tổng quan về KTTC (1/2)
Tổng quan về KTTC (2/2)
Bài giảng
--BÀI TẬP
Bài tập 1 – TQ KTCP 150:02
Bài tập 2 – TQ KTCP 150:02
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – TQ KTCP 00:20:00
PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
--BÀI GIẢNG
Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm (1/3)
Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm (2/3)
Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm (3/3)
Bài giảng – phân loại chi phí và giá thành SP
--BÀI TẬP
Bài tập 1 – Phân loại chi phí và giá thành SP 150:02
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – phân loại chi phí và giá thành sản phẩm 00:15:00
VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
--BÀI GIẢNG
Kế toán CP sản xuất (1/4)
Kế toán CP sản xuất (2/4)
Kế toán CP sản xuất (3/4)
Kế toán CP sản xuất (4/4)
Bài giảng – Kế toán CP sản xuất
--BÀI TẬP
Bài tập 1 – Kế toán CP sản xuất 150:02
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – Kế toán CP sản xuất 00:20:00
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH THEO CHI PHÍ THỰC TẾ
--BÀI GIẢNG
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế – Part 1
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế – Part 2
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế – Part 3
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế – Part 4
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế – Part 5
Bài giảng – KT CPSX và giá thành theo CP TT
--BÀI TẬP
Bài tập 1 – Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế
Bài tập 2 150:02
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế 00:30:00
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ KẾT HỢP VỚI CHI PHÍ ƯỚC TÍNH
--BÀI GIẢNG
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế Kết Hợp Với Chi Phí Ước Tính – Part (1/1)
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế Kết Hợp Với Chi Phí Ước Tính – Part (1/2)
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế Kết Hợp Với Chi Phí Ước Tính – Part (1/3)
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế Kết Hợp Với Chi Phí Ước Tính – Part (2/1)
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế Kết Hợp Với Chi Phí Ước Tính – Part (2/2)
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế Kết Hợp Với Chi Phí Ước Tính – Part (2/3)
Bài giảng – Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính
--BÀI TẬP
Bài tập 1 – Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính 150:02
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính 00:20:00
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ ĐỊNH MỨC
--BÀI GIẢNG
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Theo Chi Phí Định Mức – Part 1
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Theo Chi Phí Định Mức – Part 2
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Theo Chi Phí Định Mức – Part 3
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Theo Chi Phí Định Mức – Part 4
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Theo Chi Phí Định Mức – Part 5
Bài giảng – Kế toán chi phí sản xuất và giá thành theo chi phí định mức
--BÀI TẬP
Bài tập 1 – Kế toán chi phí sản xuất và giá thành theo chi phí định mức 150:02
Bài tập 2 – Kế toán chi phí sản xuất và giá thành theo chi phí định mức 150:02
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – Kế toán chi phí sản xuất và giá thành theo chi phí định mức 1 ngày, 6 giờ
PHÂN TÍCH CVP (CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN)
--BÀI GIẢNG
Phân tích CVP (1/3)
Phân Tích CVP (2/3)
Phân Tích CVP (3/3)
Bài giảng – Phân Tích CVP
--BÀI TẬP
Bài tập 1 – Phân Tích CVP 150:02
Bài tập 2 – Phân Tích CVP 150:02
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – Phân Tích CVP 00:30:00
KTQT RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN
--BÀI GIẢNG
KTQT quyết định ngắn hạn (1/3)
KTQT quyết định ngắn hạn (2/3)
KTQT quyết định ngắn hạn (3/3)
Bài giảng – KTQT quyết định ngắn hạn
--BÀI TẬP
Bài tập 1- KTQT quyết định ngắn hạn 150:02
Bài tập 2 – KTQT quyết định ngắn hạn 150:02
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – KTQT quyết định ngắn hạn 00:30:00
KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN
Kiểm tra kết thúc môn học (cost accounting)
Kiểm tra kết thúc môn học (Cost Accounting) 450:07
BÀI ĐỌC THÊM
Xây dựng mô hình kế toán chi phí hiện đại cho doanh nghiệp ngành Dệt may Việt Nam
Chi phí và lợi ích của việc vận dụng mô hình xác định chi phí theo mức độ hoạt động (activity – based costing) tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Vận dụng phân tích chi phí – khối lượng – lợi nhuận trong doanh nghiệp sản xuất
Vai trò của thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp
Ứng dụng kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp Việt Nam
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Cost Accounting
Đang tải...

a05f2c2c7516b048e907

giang vien

giang vien Tim

241757897 537634267314260 907213109129708542 n

Chưa có lịch khai giảng
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
  1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
  2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
  3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
  4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
  5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018