Dự án VLU LMS Sep 2021

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

Phòng họp dự án LMS - VLU
Phòng livestream 00:00:00
--Biên bản họp
15.09 00:00:00
16.09 00:00:00
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 1
-- Kế hoạch và triển khai toàn dự án
Kế hoạch và phân công công việc 00:00:00
Công việc quan trọng 17-25 Sep 00:00:00
--Kế hoạch và triển khai hướng dẫn sử dụng
Kế hoạch hướng dẫn sử dụng LMS – Học vụ 00:00:00
-- Kế hoạch và triển khai công tác kỹ thuật
Kế hoạch team IT 00:00:00
--Kế hoạch và triển khai hỗ trợ người dùng
Hỗ trợ người dùng 00:00:00
--Kế hoạch và triển khai công tác chuẩn bị cho GĐ 2
Dương – Các công việc chính 00:00:00
Proposal
Proposal LMS GĐ 1 Sep-Dec 2021 (Date: 14 Sep) 00:00:00
Proposal 8 Sep 2021 00:00:00
Hợp đồng
--Hợp đồng: bản trao đổi giữa hai bên
Hợp đồng 16 Sep 2021 00:00:00
--Hợp đồng chính thức
Tài liệu kỹ thuật
So sánh với Moodle 00:00:00
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X