Học viên đã tham gia
9 học viên
3.6/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
6 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Học cùng giảng viên (F)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống và tham gia các buổi học trực tiếp với giảng viên trên hệ thống live hay trên lớp học
Ký hiệu: F - Flipped course
2 Học trực tiếp với giảng viên: 6 buổi học online hoặc 1 ngày học offline. Các buổi học với giảng viên sẽ tập trung thực hành kỹ năng và phân tích các bài tập tình huống
3 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành phần nội dung online: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 12 giờ
4 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
5 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
6 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
7 Bài kiểm tra
8 Bài tập tình huống
9 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
10 Chứng chỉ (digital)
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Học trực tuyến cùng giảng viên (F)
F

Financial Accounting

Mục tiêu môn học:

- Nắm vững kiến thức căn bản về kế toán;

- Vận dụng hiệu quả thông tin kế toán trong việc nắm bắt tình hình doanh nghiệp hiện tại;

- Đọc, hiểu và phân tích được các báo cáo tài chính;

- Xây dựng, cải thiện và phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ đối với kế toán;

- Biết cách sử dụng các loại báo cáo tài chính nội bộ;

- Sử dụng các thông tin kế toán để đưa ra quyết định quản trị đúng đắn và kịp thời.

Chương trình đào tạo

CÁC THÔNG TIN CHUNG
Kế hoạch hành động cho khóa học 00:00:00
Hướng dẫn học 00:00:00
Chuẩn mực kế toán Việt Nam 00:00:00
Các thông tư hướng dẫn từ bộ tài chính 00:00:00
KIỂM TRA ĐẦU VÀO
Kiểm tra trước khóa học 00:30:00
1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Các vấn đề cơ bản của kế toán – phần 1 00:00:00
Các vấn đề cơ bản của kế toán – phần 2 00:00:00
Các vấn đề cơ bản của kế toán – Slide 00:00:00
Bài tập thực hành – Các vấn đề cơ bản của Kế toán 00:00:00
Nộp bài tập – Các vấn đề cơ bản của KT 56, 00:00
Các vấn đề cơ bản của KTDN – Quiz 1 00:18:00
2. KẾ TOÁN TIỀN MẶT VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU
Kế toán tiền và các khoản phải thu – phần 1 00:00:00
Kế toán tiền và các khoản phải thu – phần 2 00:00:00
Kế toán tiền và các khoản phải thu – phần 3 00:00:00
Kế toán tiền và các khoản phải thu – phần 4 00:00:00
KT Tiền và các khoản phải thu – Slide 00:00:00
Bài tập thực hành – KT tiền và các khoản phải thu 00:00:00
Nộp bài tập thực hành – KT tiền và các khoản phải thu 30, 00:00
Kế toán tiền và các khoản phải thu – QUIZ 00:24:00
3. KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO
Kế toán hàng tồn kho – phần 1 00:00:00
Kế toán hàng tồn kho – phần 2 00:00:00
Kế toán hàng tồn kho – phần 3 00:00:00
KT hàng tồn kho – Slide 00:00:00
Bài tập thự hành – KT hàng tồn kho 00:00:00
Nộp bài tập thực hành – KT hàng tồn kho 30, 00:00
KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO – QUIZ 00:15:00
4. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Kế toán tài sản cố định – phần 1 00:00:00
Kế toán tài sản cố định – phần 2 00:00:00
Kế toán tài sản cố định – phần 3 00:00:00
Kế toán tài sản cố định – phần 4 00:00:00
KT tài sản cố định – Slide 00:00:00
BT thực hành – KT TSCĐ 00:00:00
Nộp bài tập thực hành – KT TSCĐ 30, 00:00
Kế toán tài sản cố định – Quiz 00:24:00
5. KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ
Kế toán nợ phải trả – Phần 1 00:00:00
Kế toán nợ phải trả – Phần 2 00:00:00
Kế toán nợ phải trả – Phần 3 00:00:00
KT các khoản nợ phải trả – Slide 00:00:00
BT thực hành – KTNPT 00:00:00
Nộp BT thực hành – KTNPT 21, 00:00
Kế toán nợ phải trả – QUIZ 00:18:00
6. KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU
Kế toán vốn chủ sở hữu – Phần 1 00:00:00
Kế toán vốn chủ sở hữu – Phần 2 00:00:00
KT vốn chủ sở hữu – Slide 00:00:00
BT thực hành – KT VCSH 00:00:00
Nộp BT thực hành – KTVCSH 30, 00:00
Kế toán vốn chủ sở hữu – QUIZ 00:15:00
7. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
Kế toán các khoản đầu tư tài chính – phần 1 00:00:00
Kế toán các khoản đầu tư tài chính – phần 2 00:00:00
Kế toán các khoản đầu tư tài chính – phần 3 00:00:00
Kế toán các khoản đầu tư tài chính – phần 4 00:00:00
KT các khoản đầu tư tài chính – Slide 00:00:00
BT thực hành – KT CKDTTC 00:00:00
Nộp BT thực hành – KT CKDTTC 30, 00:00
Kế toán các khoản đầu tư tài chính – QUIZ 00:15:00
8. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
Kế toán xác định kết quả kinh doanh – Phần 1 00:00:00
Kế toán xác định kết quả kinh doanh – Phần 2 00:00:00
Kế toán xác định kết quả kinh doanh – Phần 3 00:00:00
Kế toán xác định kết quả kinh doanh – Phần 4 00:00:00
KT xác định kết quả kinh doanh – Slide 00:00:00
BT thực hành – KT XDKQKD 00:00:00
Nộp BT thực hành – KT XDKQKD 30, 00:00
Kế toán xác định kết quả kinh doanh – Quiz 00:39:00
9. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo cáo tài chính – phần 1 00:00:00
Báo cáo tài chính – phần 2 00:00:00
Báo cáo tài chính – phần 3 00:00:00
Báo cáo tài chính – Slide 00:00:00
BT thực hành – BCTC 00:00:00
Nộp BT thực hành – BCTC 30, 00:00
Báo cáo tài chính – Quiz 2 00:24:00
10. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Phân tích báo cáo tài chính – Phần 1 00:00:00
Phân tích báo cáo tài chính – Phần 2 00:00:00
Phân tích báo cáo tài chính – Phần 3 00:00:00
Phân tích báo cáo tài chính – Phần 4 00:00:00
Phân tích báo cáo tài chính – Slide 00:00:00
BT thực hành – PTBCTC 00:00:00
Nộp BT thực hành – PTBCTC 30, 00:00
Phân tích báo cáo tài chính – QUIZ 00:24:00
11. QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN
00:00
Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp – Phần 2 00:00:00
Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp – Slide 00:00:00
BT2- Tạ Quốc Dũng 00:00:00
QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN DOANH NGHIỆP – QUIZ 00:30:00
ASSIGNMENT
Assignment: KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU 00:00:00
Nộp Assignment: KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU 30, 00:00
Assignment: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 00:00:00
Nộp Assignment: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 30, 00:00
Assignment: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 00:00:00
Nộp Assignment: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 30, 00:00
BÀI ĐỌC THÊM
Hướng dẫn đọc và phân tích báo cáo tài chính (NHANH) 00:00:00
Thông tin tài chính đóng vai trò quan trọng thế nào? 00:00:00
Bố cục và mối liên hệ của các báo cáo tài chính 00:00:00
Bảng cân đối kế toán: Bản tóm tắt cơ bản về giá trị và quyền sở hữu 00:00:00
Báo cáo thu nhập: Theo dòng phát triển 00:00:00
Lợi nhuận và luồng tiền mặt: Sự khác biệt và Đối tượng quan tâm 00:00:00
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Theo dõi dòng tiền 00:00:00
Các hệ số đánh giá hiệu quả hoạt động quan trọng: Tìm kiếm thông tin “ẩn” 00:00:00
Kế toán chi phí: Một nghiên cứu về giới hạn khả năng sản xuất 00:00:00
Lập kế hoạch kinh doanh: Từng bước xây dựng tương lai 00:00:00
Ngân sách hàng năm: Cung cấp tài chính cho các kế hoạch 00:00:00
Huy động vốn: Vay nợ hay sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu 00:00:00
Thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài: Hướng đi cho doanh nghiệp 00:00:00
KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN
Final test preparation 00:00:00
Kiểm tra kết thúc môn học 01:00:00
Thi kết thúc môn 7 ngày
Đề thi và nộp bài kết thúc môn Financial Accounting 375:06
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Financial Accounting 00:00:00
Đang tải...
Chưa có lịch khai giảng
Giảng dạy tại doanh nghiệp
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
  1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
  2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách email tới địa chỉ info@thinkingschool.vn từ tài khoản đã đăng ký khóa học đối với học viên cá nhân hoặc từ tài khoản đại diện cho khách hàng doanh nghiệp.
  3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
  4. Ngay khi học phí được hoàn trả, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
  5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
THE THINKING SCHOOL @2018