Economics for managers

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
Giới thiệu môn học 00:00:00
Hướng dẫn học tập 00:00:00
Syllabus: Economics for Managers 00:00:00
Slides bài giảng 1 00:00:00
Slides bài giảng 2 00:00:00
Slides bài giảng 3 00:00:00
Slides bài giảng 4 00:00:00
Phòng livestream 00:00:00
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
--CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Những khái niệm cơ bản – Phần 1 00:00:00
Những khái niệm cơ bản – Phần 2 00:00:00
--CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG
Cơ chế thị trường – Phần 1 00:00:00
Cơ chế thị trường – Phần 2 00:00:00
Cơ chế thị trường – Phần 3 00:00:00
--ĐỘ CO GIÃN
Độ co giãn – Phần 1 00:00:00
Độ co giãn – Phần 2 00:00:00
Độ co giãn – Phần 3 00:00:00
--SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ
Sản xuất và chi phí – Phần 1 00:00:00
Sản xuất và chi phí – Phần 2 00:00:00
Sản xuất và chi phí – Phần 3 00:00:00
Sản xuất và chi phí – Phần 4 00:00:00
--CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG VÀ CẠNH TRANH
Cấu trúc thị trường và cạnh tranh – Phần 1 00:00:00
Cấu trúc thị trường và cạnh tranh – Phần 2 00:00:00
Cấu trúc thị trường và cạnh tranh – Phần 3 00:00:00
--THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN
Thị trường cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm – Phần 1 00:00:00
Thị trường cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm – Phần 2 00:00:00
Thị trường cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm – Phần 3 00:00:00
Thị trường cạnh tranh và độc quyền nhóm – Phần 4 00:00:00
BÀI KIỂM TRA
Final Exam: Economics for Managers 00:00:00
--QUIZ
Quiz 01 00:30:00
Quiz 02 00:30:00
Quiz 03 00:30:00
Quiz 04 00:30:00
--CASE STUDY
Case 1 00:00:00
Case 2 00:00:00
Case 3 00:00:00
Case 4 00:00:00
Case 5 00:00:00
--BÀI TẬP NHÓM
Bài tập nhóm: Economics for Managers 00:00:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu tham khảo Economics for managers 00:00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Economics for Managers 00:00:00

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

1/5 (1)
1/5 (1)
1/5 (1)
1/5 (1)
1/5 (1)
1/5 (1)
1/5 (1)
1/5 (1)
1/5 (1)
3/5 (1)
2/5 (1)
4/5 (1)
2/5 (1)
2/5 (1)
1/5 (1)
1/5 (1)
THE THINKING SCHOOL @2018
X