Hướng dẫn cho giảng viên

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

DASHBOARD
Tổng quan LMS 00:00:00
Xem tiến độ 00:00:00
Gửi tin nhắn cho lớp học 00:00:00
Điểm danh 00:00:00
Chấm điểm 00:00:00
ELEARNING
Kiểm tra tin nhắn và viết tin nhắn 00:00:00
LIVESTREAM
Chia sẻ video 00:00:00
Chia sẻ màn hình 00:00:00
Trình chiếu văn bản 00:00:00
Các chức năng khác 00:00:00
Tài liệu chi tiết hướng dẫn sử dụng livestream cho giảng viên 00:00:00
TẠO KHÓA HỌC
Hướng dẫn giảng viên – các cài đặt cơ bản của khóa học 00:00:00
Hướng dẫn giảng viên – Lên chương trình đào đạo 00:00:00
Tài liệu chi tiết Hướng dẫn tạo khóa học 00:00:00KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.


Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X