Quản lý thực chiến

CÁ NHÂN
Mục tiêu khóa học
  1. Quản trị cảm xúc
  2. Lắng nghe thấu cảm
  3. Kỹ năng xử lý vấn đề và Ra quyết định
  4. Nghệ thuật động viên và giao việc cho nhân viên
Để hoàn thành khóa học:
  • Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống
  • Bước 2: Ấn vào nút BẮT ĐẦU KHÓA HỌC/TIẾP TỤC KHÓA HỌC
  • Bước 3: Xem hết nội dung và làm kiểm tra cuối khóa
  • Bước 4: Ấn nút "Hoàn thành khóa học"

Chương trình đào tạo

QUẢN TRỊ CẢM XÚC
Bài học 1 00:00:00
LẮNG NGHE THẤU CẢM
Bài học 2 00:00:00
KỸ NĂNG XỬ LÝ VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH
Bài học 3 00:00:00
NGHỆ THUẬT ĐỘNG VIÊN VÀ GIAO VIỆC CHO NHÂN VIÊN
Bài học 4 (phần 1) 00:00:00
Bài học 4 (phần 2) 00:00:00
BÀI TẬP
Bài tập 1 00:10:00
Chưa có đánh giá.KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.


Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X