Leadership – Action Learning – LS

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.

Chương trình đào tạo

Chương 1
Unit chương 1 00:00:00
Quiz chương 1 01:30:00
Ass chương 1 3, 00:00
Chương 2
Quiz chương 2 00:10:00
Ass chương 2 – mẫu cũ 00:00:00
Ass chương 2 750:12
Chương 3
Clip bài học chương 3 – Text trường hợp tiêu đề dài. Text trường hợp tiêu đề dài. Text trường hợp tiêu đề dài. Text trường hợp tiêu đề dài. Text trường hợp tiêu đề dài. Text trường hợp tiêu đề dài. Miễn phí 00:00:00
Bài đọc chương 3 00:00:00
Quiz chương 3 00:15:00
Bài tập lớn chương 3 7, 00:00
Ass 4 Duy 00:00:00
Duy Test ass 4 750:12
Ass 5 Duy Test 00:00:00
Ass 5 Duy Test 1200:20
Chương 4
Quiz chương 4 00:10:00
Unit chương 4 00:00:00
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X