Quản lý chuỗi cung ứng (back-up)

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.

Learning outcomes

Knowledge:
 • Explain the supply chain’s strategic importance
 • Explain major definitions and models in SCM related to demand management, supply management, inventory management, and transportation.
 • Identify sourcing strategies 
 • Describe steps in supply selection
 • Explain the role of inventory in SCM
 • Explain supply chain channel measurement and Discuss overall supply chain metrics.
 • Identify SC risk
Skills:
 • Identify and solve the basic problem in SCM
 • Communication effective and efficiently 
Attitude: 
 • Professional

Chuẩn đầu ra:

Kiến thức:
 • Giải thích tầm quan trọng chiến lược của CCU 
 • Nắm được các kiến thức cơ bản liên quan đến chuỗi cung ứng như quản lý nhu cầu, quản lý nguồn cung cấp, quản lý tồn kho, vận tải
 • Xác định các chiến lược về nhà cung cấp
 • Mô tả các bước lựa chọn nhà cung cấp
 • Giải thích vai trò của tồn kho trong CCU
 • Giải thích về đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng
 • Nhận diện các rủi ro chuỗi cung ứng
Kỹ năng:
 • Xác định và giải quyết các bài toán cơ bản liên quan đến chuỗi cung ứng
 • Giao tiếp hiệu quả. 
Thái độ:
 • Chuyên nghiệp

Chương trình đào tạo

Thông tin tổng quan
Giới thiệu chủ đề – Quản lý chuỗi cung ứng 00:00:00
Bài giảng
--chuỗi cung ứng và tầm quan trọng
Tổng quan về chuỗi cung ứng 00:00:00
Ba dòng quan trọng trong chuỗi cung ứng 00:00:00
--quản lý nhu cầu và dịch vụ khách hàng
Quản lý nhu cầu và dịch vụ khách hàng 00:00:00
Quản lý nhu cầu khách hàng 00:00:00
Mô hình hoạch định cộng tác 00:00:00
--thu mua và quản lý nguồn cung cấp
Thu mua 00:00:00
Quản lý thu mua 00:00:00
Quản lý nhà cung cấp 00:00:00
--quản lý dòng tồn kho chuỗi cung ứng
Quản lý tồn kho trong chuỗi cung ứng 00:00:00
--vận tải trong chuỗi cung ứng
Vận tải trong chuỗi cung ứng 00:00:00
--đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng
Đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng 00:00:00
--rủi ro chuỗi cung ứng
Rủi ro chuỗi cung ứng 00:00:00
--quản lý chuỗi cung ứng bền vững
Quản lý chuỗi cung ứng bền vững 00:00:00
bài trắc nghiệm
Bài trắc nghiệm chủ đề Quản lý chuỗi cung ứng – Bài 1/2 00:30:00
đánh giá chủ đề
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X