Học viên đã tham gia
537 học viên
4/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
1 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S

1. Chiến lược kinh doanh

Mục tiêu khóa học và chuẩn đầu ra dự kiến
 1. Kiến thức: Hiểu Cấp chiến lược và chiến lược cạnh tranh, Quy trình hoạch định chiến lược
 2. Kỹ năng: Áp dụng các Công cụ qui hoạch chiến lược
 3. Thái độ: Chủ động sử dụng tư duy chiến lược
Outline
 1. Chiến lược là gì?
 2. Các khái niệm cơ bản của quản trị chiến lược
 3. Ba cấp chiến lược
 4. Ba chiến lược cạnh tranh – Michael Porter
 5. Quy trình hoạch định vào quản lý chiến lược: Phân tích
 6. Quy trình hoạch định vào quản lý chiến lược: Thiết kế
 7. Quy trình hoạch định vào quản lý chiến lược: Triển khai
 8. Phân tích SWOT
 9. Phân tích PESTEL
 10. Ma trận Boston Consulting Group
 11. Chuỗi giá trị
 12. Mô hình 5 tác lực cạnh tranh Porter
 13. Quan điểm chiến lược dựa trên nguồn lực
 14. Chiến lược hợp nhất hàng dọc
 15. Mô hình cung cấp giá trị (Value Proposition Canvas)
 16. Ma trận cạnh tranh
Course objective and expected learning Outcome:
 1. Knowledge: Understanding Level of Strategy & Competitive strategy, Planning and Manage Strategy Process:
 2. Skill: Apply Strategy Planning tools
 3. Attitude: Proactive to have strategic mindset
Outline:
 1. What is strategy?
 2. Main concepts of Strategy management
 3. Three level of strategies
 4. Three generic strategies
 5. Planning and Manage Strategy Process: Analysis step
 6. Planning and Manage Strategy Process: Design step
 7. Planning and Manage Strategy Process: Deployment step
 8. SWOT analysis
 9. PESTEL analysis
 10. BCG Matrix
 11. Value Chain
 12. Porter's five forces analysis
 13. Resource-based view Strategy
 14. Vertical integration strategy
 15. Value Proposition Canvas (Pain – Gain model)
 16. Competitive Profile Matrix

Chương trình đào tạo

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ
Giới thiệu chủ đề Chiến lược kinh doanh 00:00:00
BÀI GIẢNG
--CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Chiến lược là gì? 00:00:00
Các khái niệm cơ bản của quản trị chiến lược 00:00:00
--CẤP CHIẾN LƯỢC VÀ CẤP CẠNH TRANH
Các cấp chiến lược (3 generic strategies) 00:00:00
3 chiến lược cạnh tranh cơ bản của Michael Porter 00:00:00
--QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Phân tích 00:00:00
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Thiết kế 00:00:00
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Triển khai 00:00:00
--CÔNG CỤ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC
Phân tích SWOT 00:00:00
Phân tích PESTEL 00:00:00
Chuỗi giá trị 00:00:00
Mô hình 5 tác lực cạnh tranh (5 forces model) 00:00:00
Quan điểm Chiến lược dựa trên nguồn lực – Resource based view 00:00:00
Chiến lược hợp nhất hàng dọc (Vertical Integration) 00:00:00
Mô hình định vị giá trị (Value Proposition Canvas) 00:00:00
Ma trận cạnh tranh (Competitive Profile Matrix) 00:00:00
--slide bài giảng
Slide bài giảng – Chiến lược kinh doanh 00:00:00
BÀI TRẮC NGHIỆM
Bài trắc nghiệm chủ đề Chiến lược kinh doanh – Bài 1/2 00:30:00
Bài trắc nghiệm chủ đề Chiến lược kinh doanh – Bài 2/2 00:30:00
NỘI DUNG THAM KHẢO
Các công cụ tư duy chiến lược 00:00:00
Kinh doanh là gì? 00:00:00
Lợi thế cạnh tranh 00:00:00
ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ
Đánh giá chủ đề – Chiến lược kinh doanh 00:00:00
Đang tải...

TS. VŨ THẾ DŨNG (Giảng viên)

 • 22 năm kinh nghiệm
 • Founder and CEO of Thinking School, since 2017
 • Founder and Managing Director, Thinking School Switzerland, since 2019
 • Phó Hiệu trưởng, Đại học Bách Khoa Tp. HCM, 2013- 2018
 • Giám đốc điều hành, Office for International Study Programs, HCMUT, 2009-2018
 • Giám đốc điều hành, EMBA MCI Program, HCMUT, 2009-2013
 • Phó trưởng khoa, School of Industrial Management, HCMUT, 2008-2013
 • Giảng viên, HCMUT, 1997-2018
 • Kiểm định viên chất lượng, MOET, 2014 – 2018
 • Tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp về Strategic Management, Marketing Management, Communication, Leadership, Critical Thinking, 2000-2019

 

 

 

 

 

 

Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách email tới địa chỉ info@thinkingschool.vn từ tài khoản đã đăng ký khóa học đối với học viên cá nhân hoặc từ tài khoản đại diện cho khách hàng doanh nghiệp.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi học phí được hoàn trả, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
THE THINKING SCHOOL @2018