Tài chính kinh doanh (back-up)

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.
Mục tiêu của môn học và kết quả kỳ vọng:
 1. Kiến thức:  Hiểu được những khái niệm tài chính cơ bản,quy luật và nguyên tắc trong tài chính
 2. Kỹ năng:  Đọc hiểu cơ bản Hiểu được 3 loại báo cáo tài chính
 3. Thái độ: Có tư duy tài chính trong công việc
Nội dung:
 1. Giới thiệu chủ đề Tài chính kinh doanh & Các thành phần của báo cáo tài chính
 2. Bảng cân đối kế toán
 3. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 4. Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 5. Tìm hiểu các chỉ số tài chính cơ bản của một doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính
Course objectives and Expected outcomes:
 1. Knowledge: Understand the basic financial concepts and principles of finance
 2. Skill: Reading and understanding 3 types of financial statements
 3. Attitude: Have a financial mindset at work
Content:
 1. Introducing of Business Finance & Components of financial statements
 2. Balance sheet
 3. Income statement
 4. Cash flow statement
 5. Learn the basic financial indicators of a business through financial statements
 

Chương trình đào tạo

thông tin chủ đề
Giới thiệu chủ đề Business finance 00:00:00
bài giảng
--1. giới thiệu chủ đề tài chính kinh doanh
Tổng quan về tài chính doanh nghiệp 00:00:00
Một số khái niệm về Kế toán tài chính 00:00:00
--2. bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán – Tổng quan 00:00:00
Bảng cân đối kế toán – Tài sản 00:00:00
Bảng cân đối kế toán – Nguồn vốn 00:00:00
Phân tích thông tin trên Bảng cân đối kế toán 00:00:00
--3. báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 00:00:00
--4. báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 00:00:00
--5. các chỉ số tài chính cơ bản của một doanh nghiệp
Tìm hiểu các chỉ số tài chính cơ bản của một doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính 00:00:00
bài trắc nghiệm
Bài trắc nghiệm – Business finance – Bài số 1/2 00:30:00
đánh giá chủ đề
Chưa có đánh giá.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X