Thông minh cảm xúc

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.
Tại sao phải học - - -

Chương trình đào tạo

Chương 1: Thấu cảm
Tạo sao lại quan trọng 00:00:00
clip 00:00:00
Chương 2: Trí thông minh cảm xúc
Chương 1: Thông minh cảm xúc
Các nghiên cứu về thông minh cảm xúc 00:00:00
Thấu cảm là gì? 00:00:00

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X