Training and Development / Critical Thinking

CÁ NHÂN
4.5/5 (7)
Học phần này thuộc phần kiến thức chuyên ngành, cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về hoạt động đào tạo và phát triển con người trong tổ chức. Đào tạo và phát triển là một phân ngành của tâm lý học, quan tâm đến những nghiên cứu khoa học về ứng dụng tâm lý trong tổ chức. Những vấn đề mà ngành khoa học này quan tâm:
  • xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển con người cho tổ chức, đào tạo nhân viên hiệu quả,
  • thiết kế chương trình đào tạo, thực hiện đào tạo, đánh giá sau khi đào tạo …
Từ đó vận dụng những quy luật của hoạt động nhận thức vào quá trình nghiên cứu con người khi đào tạo. Qua môn học này sinh viên cũng có khả năng nghiên cứu tiếp các lĩnh vực khác của tâm lý học và các khoa học có liên quan.

Chương trình đào tạo

Thông tin chung
Đề cương môn học 00:00:00
Quy định lớp thầy Tuấn – Training and Development 00:00:00
Hỗ trợ thắc mắc hỏi thầy Tuấn như thế nào? 00:00:00
Lịch học hàng tuần 00:00:00
Danh sách nhóm – TnD 00:00:00
Quy định về việc làm Quiz (Trắc nghiệm) 00:00:00
--Hướng dẫn học tập
Học sao cho thông? (6 bậc học) 00:00:00
Tập 3 – Phương pháp học đại học 00:00:00
Slides bài giảng
Tư duy Phản biện
Khảo sát đầu khóa – TDPB 00:00:00
--Phần 1
Tư duy phản biện là gì? 00:00:00
Phương pháp nhận diện vấn đề chính 00:00:00
Phản biện chính mình 00:00:00
Phản biện vs Chê bai 00:00:00
Đánh giá thông tin và nguồn thông tin 00:00:00
Kỹ thuật tìm kiếm và xử lý thông tin 00:00:00
5 rào cản của tư duy phản biện 00:00:00
Loại bỏ các rào cản tư duy 00:00:00
--Phần 2
10 tiêu chuẩn của tư duy phản biện – Phần 1 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 2 00:00:00
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 3 00:00:00
Ứng dụng 10 tiêu chuẩn của Tư duy 00:00:00
8 thành phần của Tư duy 00:00:00
Ứng dụng 8 thành phần trong tư duy 00:00:00
Các cặp tư duy đối lập 00:00:00
Đào tạo và Phát triển
Khảo sát đầu khóa – TnD 00:00:00
--Phần 1: Design
Các thách thức giảng dạy doanh nghiệp 00:00:00
Yếu tố ảnh hưởng đến Người học tại doanh nghiệp 00:00:00
Yêu cầu đối với một giảng viên dạy doanh nghiệp 00:00:00
Sự khác biệt vai trò của giảng viên trong đào tạo doanh nghiệp và đại học 00:00:00
Đánh giá nhu cầu học viên 00:00:00
Đánh giá nhu cầu Khách hàng 00:00:00
Hỏi & Đáp thực tế về Nhu cầu đào tạo 00:00:00
--Phần 2: Develop
Lớp học đảo ngược – Flipped Classroom 00:00:00
Thiết kê khóa học theo qui trình ALAPA 00:00:00
Ứng dụng ALAPA trong đào tạo doanh nghiệp 00:00:00
Các hoạt động trong lớp học doanh nghiệp 00:00:00
Năm loại hình đào tạo doanh nghiệp 00:00:00
Action Learning 00:00:00
--Phần 3: Deliver
Hình ảnh của giảng viên 00:00:00
Hình ảnh bên ngoài ảnh hưởng đến sự gắn kết trong lớp học 00:00:00
Vai trò và Trách nhiệm của người giảng viên 00:00:00
Các học viên khó tính cần phải xử lý 00:00:00
Tổ chức 1 lớp học offline 00:00:00
Bài kiểm tra trắc nghiệm
Quy định về việc làm Quiz (Trắc nghiệm) 00:00:00
Hướng dẫn làm Quiz 00:00:00
Quiz TDPB – Midterm 00:05:00
Quiz TnD – Midterm 00:10:00
Quiz TDPB – Final 00:10:00
Quiz TnD – Final 00:20:00
Bài tập cá nhân và nhóm
Bài tập nhóm – TnD 00:00:00
Bài tập nhóm – TnD 21, 00:00
Bài tập nhóm – Tranh luận 00:00:00
Bài tập Tranh luận 90, 00:00

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.4/5 (7)
4.7/5 (7)
4.7/5 (7)
4.7/5 (7)
4.4/5 (7)
4.6/5 (7)
4.6/5 (7)
4.6/5 (7)
4.6/5 (7)
4.4/5 (7)
4.6/5 (7)
4.4/5 (7)
4.4/5 (7)
4.4/5 (7)
4.4/5 (7)
4.3/5 (7)
THE THINKING SCHOOL @2018
X