2. Quản trị Tiếp thị

CÁ NHÂN
Chưa có đánh giá.
Kết thúc khóa học học viên có thể Kiến thức:
  • Hiểu các khái niệm cơ bản trong Marketing như khách hàng mục tiêu, phân khúc thị trường, định, đối thủ cạnh tranh, môi trường Marketing, 4Ps, hài lòng, giá trị
  • Giải thích được phân khúc khách hàng, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị trên thị trường mục tiêu
  • Hiểu và giải thích chiến lược truyền thông marketing mix
  • Hiểu và giải thích chiến lược phát triển sản phẩm và dịch vụ
  • Hiểu và giải thích chiến lược định giá sản phẩm
  • Hiểu và giải thích chiến lược phân phối
Kỹ năng:
  • Kỹ năng đọc
  • Kỹ năng phân tích và giải quyết tình huống
Thái độ:
  • Cởi mở với những ý tưởng mới, biết mình có thể sai

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN CHỦ ĐỀ
Giới thiệu chủ đề Quản trị tiếp thị 00:00:00
BÀI GIẢNG
--GIỚI THIỆU VỀ MARKETING
Tổng quan về Marketing 00:00:00
Các khái niệm cơ bản trong Marketing 00:00:00
--QUI TRÌNH STP
Phân khúc thị trường 00:00:00
Lựa chọn thị trường mục tiêu 00:00:00
Định vị trên thị trường mục tiêu 00:00:00
--CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM
5 cấp độ của sản phẩm 00:00:00
Vòng đời sản phẩm (PLC) 00:00:00
Phát triển sản phẩm mới 00:00:00
--CHIẾN LƯỢC GIÁ
Chiến lược giá 00:00:00
--CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI
Chiến lược phân phối 00:00:00
--CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG
Chiến lược truyền thông Marketing – Mix 00:00:00
--SLIDE BÀI GIẢNG
Slide bài giảng – Quản trị tiếp thị 00:00:00
BÀI TRẮC NGHIỆM
Bài trắc nghiệm chủ đề Quản trị tiếp thị – Bài 1/2 00:30:00
Bài trắc nghiệm chủ đề Quản trị tiếp thị – Bài 2/2 00:30:00
NỘI DUNG THAM KHẢO
Bài đọc thêm – Tư duy Marketing 00:00:00
Bài đọc thêm – Định vị sản phẩm : Giá cả hay quan hệ 00:00:00
Bài đọc thêm – Tái định vị 00:00:00
Bài đọc thêm – Lựa chọn phân khúc mới 00:00:00
ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ
Đánh giá chủ đề – Quản trị tiếp thị 00:00:00

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X