Thiết lập và quản lý mục tiêu

1,200,000 
4.6/5 (5)
Thiết lập mục tiêu tốt sẽ giúp bạn biết mình đi đâu và làm thế nào để đến đó. Khóa học thiết lập và quản lý mục tiêu sẽ giúp học viên định hình được các khái niệm như tầm nhìn, mục tiêu chiến lược, mục tiêu hàng năm, quý tháng, và phân biệt các loại mục tiêu. Đồng thời khóa học này cũng sẽ cung cấp công cụ để có thể thiết lập và quản lý mục tiêu một cách hiệu quả. Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể:
 1. Hiểu, phân biệt và áp dụng được các khái niệm tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu chiến lược, mục tiêu hàng năm, mục tiêu quý, tháng.
 2. Phân biệt được các loại mục tiêu khác nhau như mục tiêu phát triển, mục tiêu sản xuất, mục tiêu tài chính, mục tiêu nhân sự.
 3. Hiểu và áp dụng được phương pháp thiết kế mục tiêu theo SMARTER
 4. Xây dựng và thống nhất  được giữa mục tiêu cá nhân và mục tiêu công việc
 5. Hiểu và áp dụng được các công cụ quản lý mục tiêu và công việc
Ai nên tham dự
 1. Các bạn đang là quản lý nhóm, bộ phận, chi nhánh, công ty
 2. Các bạn muốn nâng cao hiệu suất công việc của mình
 3. Các bạn có mong muốn cải thiện và phát triển bản thân
 4. Các bạn đang muốn cải thiện kỹ năng thiết lập và quản lý mục tiêu của bản thân mình
 5. Các bạn đang muốn có được góc nhìn mới, các góp ý mới từ những chuyên gia, giảng viên nhiều năm kinh nghiệm
Khóa học này bao gồm những nội dung gì
 1. Từ tầm nhìn đến mục tiêu hằng năm
 2. Quy trình và nguyên tắc thiết kế mục tiêu
 3. Làm sao biết được mục tiêu có khả thi hay không
 4. Thiết lập mục tiêu theo thẻ điểm cân bằng (BSC)
 5. Quản lý công việc theo mục tiêu (MBO)

Chương trình đào tạo

PHƯƠNG PHÁP HỌC (HƯỚNG DẪN)
00:00
KIỂM TRA ĐẦU KHÓA
GS – Kiểm tra đầu khóa 00:20:00
Quizlet của Thiết kế mục tiêu Miễn phí 00:00:00
TẦM NHÌN VS MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC VS MỤC TIÊU HẰNG NĂM
--BÀI GIẢNG
Từ tầm nhìn đến kế hoạch hành động 00:00:00
6 nguồn thông tin chính để phát triển tầm nhìn cho team 00:00:00
6 từ khóa cho một tầm nhìn mới 00:00:00
4 phương pháp để phát triển tầm nhìn 00:00:00
Các video truyền cảm hứng cho tầm nhìn 00:00:00
--BÀI TẬP
Bài tập 1 4 tuần, 2 ngày
Nộp bài tập 1 – TLMT 30, 00:00
--BÀI KIỂM TRA PHẦN 1
Quiz – Tầm nhìn, mục tiêu chiến lược và mục tiêu hằng năm 00:06:00
QUY TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ MỤC TIÊU
--BÀI GIẢNG
Nguyên tắc SMART trong thiết kế mục tiêu Miễn phí 00:00:00
5 cơ sở thiết kế mục tiêu 00:00:00
Quy trình thiết kế mục tiêu 00:00:00
Qui trình triển khai mục tiêu 00:00:00
Làm sao biết Mục tiêu có khả thi? 00:00:00
--BÀI TẬP
Bài tập 2 00:00:00
Nộp bài tập 2 30, 00:00
--BÀI KIỂM TRA PHẦN 2
Quiz – Quy trình và nguyên tắc thiết kế mục tiêu 00:08:00
THIẾT KẾ MỤC TIÊU THEO THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG BSC
--BÀI GIẢNG
Thẻ điểm cân bằng – Balance Score Card 00:00:00
4 nhóm mục tiêu theo thẻ điểm cân bằng Miễn phí 00:00:00
--BÀI TẬP
Bài tập 3 00:00:00
Nộp bài tập 3 30, 00:00
--BÀI KIỂM TRA PHẦN 3
QUIZ – 4 nhóm mục tiêu theo thẻ điểm cân bằng BSC 00:03:00
QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU (MBO)
--BÀI GIẢNG
Qui trình triển khai mục tiêu tổ chức sang mục tiêu từng nhân viên 00:00:00
4 nhóm mục tiêu của nhân viên 00:00:00
7 từ khóa trong việc đặt mục tiêu cho nhân viên 00:00:00
Công thức thành tích – động cơ và năng lực 00:00:00
Mô hình đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu của nhân viên 00:00:00
--BÀI TẬP
(GOS) Bài tập 4 00:00:00
Nộp bài tập 4 30, 00:00
--BÀI KIỂM TRA PHẦN 4
QUIZ – Quản lý theo mục tiêu 00:06:00
BÀI ĐỌC ĐỀ XUẤT
Khi nào đặt mục tiêu cao là tốt? 00:00:00
Bài đọc: Let go 00:00:00
Câu hỏi thảo luận 00:00:00
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Bài tập tình huống 1 00:00:00
Bài tập tình huống 2 00:00:00
--TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
Tóm tắt nội dung môn học 00:00:00
KIỂM TRA CUỐI KHÓA
GS – Kiểm tra kết thúc môn 00:40:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Thiết lập và quản lý mục tiêu 00:00:00

Khóa học này không bao gồm lịch lên lớp cùng giảng viên.
Học viên tự học các bài giảng, xem các bài hướng dẫn, và làm bài tập để hoàn thành khóa học.

Chưa có đánh giá.

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.7/5 (6)
4.7/5 (6)
4.7/5 (6)
4.5/5 (6)
4.7/5 (6)
4.5/5 (6)
4.8/5 (6)
4.3/5 (6)
4.5/5 (6)
4.5/5 (6)
4.8/5 (6)
5/5 (6)
4.7/5 (6)
5/5 (6)
4.5/5 (6)
4.7/5 (6)
THE THINKING SCHOOL @2018
X