Tài liệu xuất bản

Tài liệu xuất bản

Khám phá và chia sẻ các kiến thức về quản trị, lãnh đạo, tư duy và giảng dạy cùng Thinking School. Những tài liệu chia sẻ là kết quả tổng hợp, nghiên cứu và phân tích của đội ngũ, các chuyên gia cộng tác. Thông qua những tài liệu này mong muốn chuyển tải những kiến thức mới, ứng dụng đến toàn bộ cộng đồng.

Bộ câu hỏi gợi ý cải tiến – sáng tạo

13/03/2024

BỘ CÂU HỎI GỢI Ý CẢI TIẾN - SÁNG TẠO  -  Khám phá và chia sẻ các kiến thức về quản trị, lãnh đạo, tư duy và giảng dạy cùng Thinking School. Những tài liệu chia sẻ là kết quả [...]

Xem ngay
Bộ câu hỏi đánh giá chất lượng thông tin

13/03/2024

BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN  -  Khám phá và chia sẻ các kiến thức về quản trị, lãnh đạo, tư duy và giảng dạy cùng Thinking School. Những tài liệu chia sẻ là kết quả tổng [...]

Xem ngay
Đặt câu hỏi theo mô hình 10 tiêu chuẩn tư duy

13/03/2024

ĐẶT CÂU HỎI - THEO MÔ HÌNH 10 TIÊU CHUẨN TƯ DUY  -  Khám phá và chia sẻ các kiến thức về quản trị, lãnh đạo, tư duy và giảng dạy cùng Thinking School. Những tài liệu chia sẻ là [...]

Xem ngay
Phân tích thành phần của tư duy

13/03/2024

ĐẶT CÂU HỎI - PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CỦA TƯ DUY  -  Khám phá và chia sẻ các kiến thức về quản trị, lãnh đạo, tư duy và giảng dạy cùng Thinking School. Những tài liệu chia sẻ là kết [...]

Xem ngay
Các câu hỏi tư duy

13/03/2024

ĐẶT CÂU HỎI - CÁC CÂU HỎI TƯ DUY  - Các kỹ thuật hỏi tư duy phản biện: 1. Câu hỏi: lỗi tại ai?; 2. Câu hỏi phủ định, 3. Câu hỏi: nếu mình ở vào trường hợp đó?; 4. [...]

Xem ngay
1 4 5 6 9
Thinking School @2018