CÁC DỊCH VỤ CHO CÁC TRƯỜNG, TỔ CHỨC ĐỊNH HƯỚNG KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ:

1. Hướng dẫn chiến lược kiểm định

3. Đào tạo viết báo cáo

2. Đào tạo về các tiêu chuẩn

4. Đánh giá kiểm định trước

Thinking School @2018